Organizovani odvoz komunalnog otpada vrši se sa 100% teritorije grada Visoko

248

Grad Visoko kao osnivač i stopostotni vlasnik JKP “Visoko”, kao od ciljeva imao je organizovan odvoz smeća sa cijele teritorije grada. U realizaciju tog cilja krenulo se 2013. godine sa 40% organizovanog odvoza otpada. Već 2020. godine proširenjem teritorije odvoza došlo na nivo odvoza otpada sa cjelokupne teritorije grada Visokog.

U proteklom periodu radi se na projektima zaštite životne sredine, kontinuirano se vrši nabavka hajfiša koje se dodjeljuju mjesnim zajednicama i vrši se zamjena dotrajalih postojećih. U tekućoj godini podijeljeno je 2.600 kanti za odlaganje otpada zapremine 240 litara, svim ugostiteljskim objektima u gradskim mjesnim zajednicama.

U cilju spriječavanja stvaranja divljih deponija u putnom pojasu regionalne saobraćajnice i uz rijeku Fojnicu i njene pritoke, a naročito s ciljem zaštite izvorišta Vrutak vrši se kontinuirano unaprijeđenje odvoza komunalnog otpada i odvoza na divlju deponiju ER “Mošćanica”.

Grad Visoko je uz Grad Zenicu jedini koji u skladu sa zakonom odlaže otpad na “Mošćanicu”. JKP “Visoko” u saradnji sa Gradskom upravom kontinuirano vrši saniranje divljih deponija na cijeloj teritoriji grada Visokog.