Subota, 15 Juna, 2024
spot_img

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Grada Visoko za akademsku 2023/2024. godinu

Na osnovu člana 30. Statuta  Grada Visoko (“Službeni glasnik Grada Visoko”, broj:10/21) i Budžeta Grada Visoko za 2024. godinu ( “Službeni glasnik Grada Visoko “, broj:11/23 i 2/24), Gradonačelnik objavljuje:

KONKURS

za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Grada Visoko za akademsku 2023/2024. godinu

 

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
 2. da imaju prebivalište na području Grada Visoko;
 3. da su redovni studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine, bez obzira na način finansiranja studija (redovni koje finansira osnivač visokoškolske ustanove i redovni samofinansirajući);
 4. da su upisali ljetni semestar akademske 2023/2024. godine;
 5. da nisu stariji od 30 godina i da nisu ni u kakvom radnom odnosu.

 

Pravo učešća na konkursu nemaju:

 1. studenti koji primaju stipendiju od drugog stipenditora;
 2. studenti koji obnavljaju godinu studija;
 3. studenti koji su već jednom dobili stipendiju za određenu godinu studija na istom ili drugom fakultetu;
 4. studenti u statusu apsolventa.

 

Uz prijavu na konkurs potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 • prijava prebivališta (ne starija od 6 mjeseci);
 • uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog studenta (obavezan podatak o ciklusu studija i semestru);
 • za studente prve godine prvog ciklusa studija svjedodžbe I-IV razreda srednje škole;
 • za studente prve godine prvog ciklusa studija dokaz o izboru učenika generacije u srednjoj školi;
 • za studente drugih i viših godina prvog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija s izvedenom prosječnom ocjenom, uključujući i ispite položene u akademskoj 2023/2024. godini;
 • za studente drugog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija s izvedenom prosječnom ocjenom,

 

uključujući i ispite položene u akademskoj 2023/2024. godini (kao dokaz o položenim ispitima u prvom ciklusu studija moguće je dostaviti dodatak diplomi, ukoliko postoji izvedena prosječna ocjena);

 • izjava o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista (ovjerena u šalter sali Grada ne starija od 6 mjeseci);
 • dokaz o statusu i primanjima za sve punoljetne članove domaćinstva (za zaposlene uvjerenje pravnog lica o prosjeku posljednje tri mjesečne plaće; za privatne poduzetnike uvjerenja nadležne porezne ispostave o izmirenim poreznim obavezama vlasnika samostalne djelatnosti i uvjerenje o prosjeku za tri mjesečne plaće; za penzionere kopija posljednjeg čeka penzije; za nezaposlene uvjerenje Službe za zapošljavanje; za nezaposlene koji nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje kopija zdravstvene knjižice; za redovne učenike/studente uvjerenje o statusu).

NAPOMENA: Kandidati čija ukupna mjesećna primanja porodice po članu domaćinstva prelaze 300 KM, što znači da ne ostvaruju bodove po osnovu materijalnog statusa, nemaju obavezu dostavljanja dokaza o statusu i primanjima za svakog člana domaćinstva, a smatrat će se da je dokumetacija potpuna.

 • dokaz o socijalnom statusu (studenti bez oba roditelja, studenti s invaliditetom, studenti štićenici ustanove bez roditeljskog staranja – potrebna potvrda izdata od strane ustanove u koju su smješteni kandidati/štićenici ustanove bez roditeljskog staranja);
 • dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnosti (ovjerena izjava kandidata i potvrda registriranog romskog udruženja);
 • rodni list;
 • potvrdu banke o broju računa na koji se može uplatiti stipendija (potrebno je da potvrda banke sadrži broj tekućeg računa aplikanta-kandidata i broj transakcijskog računa banke);
 • ovjerenu izjavu:
 • izjava kandidata da ne prima stipendiju od drugog stipenditora,
 • izjava kandidata da nije ni u kakvom radnom odnosu,
 • izjava kandidata o pristanku korištenja dostavljenog broja bankovnog računa u svrhu konkursa.

Kandidati koji studiraju izvan Bosne i Hercegovine dužni su dostaviti uvjerenje koje izdaje visokoškolska ustanova prevedeno na jedan od službenih jezika BiH, kao i informaciju o sistemu ocjenjivanja, ukoliko se razlikuje od sistema ocjenjivanja BiH.

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti orginalni ili ovjerene kopije.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

NAPOMENA: Studenti koji su podnijeli prijavu na Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2023/2024. godinu, od 26.03.2024. godine, koji su u konkurenciji za dodjelu stupendije za tekuću akademsku 2023/2024. godinu, NISU OBAVEZNI DOSTAVLJATI PRIJAVU po ovom Konkursu.

Nakon objave konačnog spiska dodjeljenih stipendija od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport svi studenti koji ne budu dobili stipendiju, bit će po automatizmu u konkurenciji za stipendiju koju je raspisao Grad Visoko ovim Konkursom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u šalter sali Grada Visoko i putem pošte na adresu: Grad Visoko, Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti, sa naznakom „Prijava na Konkurs za dodjelu stupendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Grada Visokog za akademsku 2023/2024. godinu“ najkasnije do 14.06.2024. godine, do 16 sati.

GRADONAČELNIK
mr.sci  Mirza Ganić dipl.ing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

povezani članci

Najnovije