Subota, 15 Juna, 2024
spot_img

JAVNI POZIV za prijem pripravnika-volontera sa završenom visokom stručnom spremom u Gradsku upravu Visoko, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Gradonačelnik Grada Visoko, na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 49/06 i 51/09), člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 26/16 i 89/18), članova 30. i 106. Statuta Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“, broj: 10/21), člana 38. Odluke o plaćama i naknadama u gradskom organu uprave Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“, broj: 5/22) i člana 21. Pravilnika o plaćama i naknadama u gradskom organu uprave Grada Visoko, broj: 01/1-02-1608/22 19.10.2022. godine, broj: 01/1-02-1934/22 od 14.12.2022. godine i broj: 01/1-02-312/23 od 07.03.2023. godine, upućuje:

 

                                                   JAVNI POZIV

za prijem pripravnika-volontera sa završenom visokom stručnom spremom u Gradsku upravu Visoko, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i to:

  1. Pripravnik – volonter – Filozofski fakultet, Odsjek za arheologiju, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus studiranja (koji se vrednuje s minimalno 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja…………………………………jedan (1) izvršilac

 

Prijave na Javni poziv podnose se isključivo na prijavnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj web stranici Gradske uprave Visoko: www.visoko.gov.ba ili u Centru za pružanje usluga građanima Grada Visoko.

Prijavu sa potrebnim dokumentima potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj ploči i web stranici Grada Visoko.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se putem pošte ili prijemne kancelarije u Centru za pružanje usluga građanima, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

GRAD VISOKO

ULICA ALIJE IZETBEGOVIĆA 12 A VISOKO

Sa naznakom:

„Javni poziv za prijem pripravnika – volontera na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“ . – NE OTVARATI –

Nepotpune  i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

TEKST JAVNOG POZIVA PREUZMITE OVDJE

PRIJAVNI OBRAZAC PREUZMITE OVDJE

 

 

 

 

povezani članci

Najnovije