STAMBENO ZBRINJAVANJE BORACA – ISPLATA DODJELJENIH SREDSTAVA

776

Nakon provedenog Javnog oglasa za ostvarivanje prava na pomoć/dodjelu novčanih sredstava braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu rješavanja stambenog pitanja u 2019. godini, a na osnovu Obavijesti Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/03-3-2-14-939/19 od 08.01.2020. godine, utvrđena je lista 18. korisnika sa područja grada Visoko koji su ostvarili pravo na pomoć u rješavanju stambenog pitanja za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 117.500,00 KM (slovima: stotinusedamnaesthiljadaipetsto i 00/100 KM).

Obavještavaju se korisnici sa liste da će se uplata sredstava izvršiti danas 13.01.2020. godine na transakcijske račune.

Ime i prezime

Kategorija

Namjena

Iznos odobrenih sredstava

Zerdo Muhamed

DB

sufinansiranje legalizacije stambenog objekta

3.500,00

Mušinbegović Semin

RVI

kupovina stambenog objekta

10.000,00

Softić Jusuf

RVI

izgradnja stambenog objekta

8.000,00

Sudžuka Midhat

DB

izgradnja stambenog objekta

6.000,00

Šabanović Hajrudin

DB

izgradnja stambenog objekta

8.000,00

Berhamović Jusuf

DB

sanacija stambenog objekta

7.000,00

Breščić Senad

DB

kupovina stambenog objekta

8.000,00

Džanko Muhamed

DB

sufinansiranje legalizacije stambenog objekta

3.000,00

Korman Elmin

DB

kupovina stambenog objekta

8.000,00

Kukolj Fatima

SUDB

kupovina stambenog objekta

5.500,00

Kvakić Halid

DB

izgradnja stambenog objekta

8.000,00

Lemeš Zahid

DB

kupovina stambenog objekta

7.000,00

Mušija Amra

DPB

kupovina stambenog objekta

9.000,00

Bešić Sadeta

SURVI

sanacija i adaptacija stambenog objekta

4.000,00

Halilović Idriz

DB

sanacija i adaptacija stambenog objekta

3.500,00

Rizvanović Eldin

DB

sanacija i adaptacija stambenog objekta

6.000,00

Uzunalić Mustafa

PPB

sanacija i adaptacija stambenog objekta

4.000,00

Zilić Hajrudin

DB

sanacija i adaptacija stambenog objekta

9.000,00

PRESS GRADA VISOKO