Subota, 22 Juna, 2024

ODRŽANA 26. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA VISOKO

U Velikoj sali Gradske uprave Visoko danas je održana 26. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko.

Sjednici su prisustvovala ukupno 24 vijećnika, kao i gradonačelnik Mirza Ganić sa saradnicima, predstavnici sa viših nivoa vlasti, Mirela Mateša Bukva i Belmin Zukan, te direktor JU Centar za socijalni rad Kemal Mušinbegović.

Nakon usvojenog dnevnog reda vijećnici su sa 22 glasa ZA usvojili i 1.tačku dnevnog reda, Izvod iz zapisnika sa 25. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko.

2.tačka, Prijedlog poslovnika Gradskog vijeća Visoko usvojena je sa 20 glasova ZA i 4 uzdržana, dok amandmana na ovu tačku vijećnika Suada Agića nije dobio dovoljnu podršku i nije usvojen uz 4 glasa ZA i 19 uzdržanih.

3. tačka, Prijedlog odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Grada Visoko za period 2023.-2027.godina jednoglasno je usvojena sa 24 glasa ZA, a vrijedi pomenuti kako jedan ovakav Program nije nalazio svoje mjesto u Gradskom vijeću još od 2015.godine.

4. tačka, Prijedlog odluke o odobravanju kreditnog zaduženje kod Razvojne banke Federacije BiH usvojena je sa 20 glasova ZA I 4 uzdržana. Pojašnjenja na ovaj Prijedlog dao je i gradonačelnik Mirza Ganić koji je pojasnio namjenu kreditnog zaduženja od 10 miliona KM, te naglasio kako je riječ o sredstvima predviđenim za infrastrukturne projekte, koji će biti nastavljeni uz ova sredstva, a bez zaduženja i sama realizacija bi bila mnogo teža zbog inflacije i stalnih poskupljenja. Gradonačelnik je također kazao da su prije samog prijedloga provjereni i uslovi kod komercijalnih banaka, te da su zbog najpovoljnijih uslova izabrali Razvojnu banku Federacije BiH. Uslijedile su i preostale tačke dnevnog reda koje su sve i jednoglasno usvojene i to:

5. Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za podršku poljoprivredi za 2023. godinu

6. Prijedlog odluke o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite na području Grada Visoko

7. Prijedlog odluke o dodjeli poslovnog prostrora Udruženju žena “Nismo same“ Visoko

8. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku u Skupštini JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko, za imenovanje člana Nadzornog odbora

9. Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Visoko i aktivnostima Gradonačelnika i o radu gradskih službi uprave u 2022. godini, sa izvještajem o rješavanju upravnih i vanupravnih predmeta u 2022. godini

10. Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva Visoko u 2022. godini

11. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2022. godinu

12. Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina Grada Visoko za 2022. godinu.

Za kraj je ostala 13.tačka dnevnog reda, Vijećnička pitanja i inicijative, čime je iscrpljen dnevni red 26.redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko.

RTV Visoko/Gradska uprava Visoko

povezani članci

Najnovije