KONKURS ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI ZA NABAVKU OBAVEZNIH UDŽBENIKA – DJECI BRANILACA ZA ŠKOLSKU 2018/2019.

Na osnovu  člana 13. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 4/14, 1/18) (u daljem tekstu Uredba) i tačke 8. Instrukcije za provođenje konkursne procedure za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama – djeci branilaca u školskoj 2018/2019. godini broj 13/03-2-2-38-10474/18. od 28.06.2018. godine, Općinska služba  opću upravu, inspekcijske poslovei boračko invalidsku zaštitu, dana 02.07.2018. godine objavljuje

 

K O N K U R S

ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI ZA NABAVKU OBAVEZNIH UDŽBENIKA – DJECI BRANILACA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODI

1. Predmet Konkursa

Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije (djeca branilaca) koji imaju prebivalište na području općine Visoko u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Visoko, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općinama Kantona i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Visoko, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola – djeci branilaca za školsku 2018/2019. godinu.

 

Visina novčane pomoći određena je u sljedećim iznosima:

 

1)      za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnim školama………………….100,00 KM

2)      za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjim školama…………………….150,00 KM

 

2. Pravo učešća na Konkursu imaju:

–          djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

–          djeca umrlih ratnih vojnih invalida;

–          djeca umrlih demobiliziranih branilaca – učesnika rata;

–          djeca ratnih vojnih invalida – učesnika rata;

–       djeca demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992.godine do 23.12.1995.godine ili 12 mjeseci ako su u Oružane snage stupili kao maloljetna lica.

 

3. Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

1)  koji obnavljaju istu godinu školovanja;

2) čiji su članovi porodičnog domaćinstva vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu     ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo;

3) čija primanja po članu porodičnog domaćinstva  prelaze iznos od 200,00 KM;

 

4. Kriteriji za izbor kandidata:

Izbor kandidata za dodjelu novčane pomoći u svrhu nabavke obaveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem kandidata uz primjenu sljedećih kriterija:

 

  • ostvaren uspjeh u prethodnoj školskoj godini;
  • socijalno-ekonomska situacija;
  • učešće u Oružanim snagama;

Prednost kod dodjele novčane pomoći bez bodovanja imaju djeca poginulih, umrlih,  nestalih dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja; djeca umrlih ratnih vojnih invalida i djeca umrlih demobiliziranih branilaca.

Kriteriji za izbor i bodovanje kandidata utvrđeni su odredbama članova 17. do 19. Uredbe  i istaknuti su na oglasnoj ploči Općine/Grada i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

 

 

5. Zainteresovani kandidati uz zahtjev prilažu sljedeću dokumentaciju:

–          ovjerenu kopiju đačke knjižice,odnosno svjedočanstva iz predhodne godine;

–          ovjerenu kućnu listu;

–          uvjerenje o prihodima članova domaćinstva;

–      ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalnih djelatnosti-obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/godišnju prijavu dohotka) za prethodnu kalendarsku godinu;

–          ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;

–          ovjerenu kopiju lične karte roditelja-staratelja;

–      potvrdu o statusu pripadnika branilačke populacije iz člana 3. Uredbe, koji se dokazuje rješenjem/uvjerenjem nadležnog organa izdatim u skladu sa Zakonom o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98. i 48/99)- dobitnik ratnog priznanja  ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac /sa periodom učešća u sastavu Oružanih snaga/, član porodice umrlog ratnog vojnog invalida; član uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

 

6. Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Za djecu pripadnika branilačke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika sa potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj/ staratelj  u periodu  od 02.07.2018.god. (ponedjeljak) do 23.07.2018. god. (ponedjeljak), kada je i posljednji dan podnošenja zahtjeva na Protokolu Općine Visoko, a putem nadležne Službe za branilačko-invalidsku zaštitu općine Visoko .

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti  uzete u razmatranje.

Broj:13/03-2-2-38-10474-1/18

Datum: 28.06.2018.godine

 

Press Općine Visoko

povezani članci

Najnovije