Subota, 20 Aprila, 2024

Javni poziv za dodjelu u zakup poslovnih prostora Grada Visoko

Na osnovu člana 9. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostora Grada Visoko (“Službeni glasnik Grada Visoko”, broj 04/22) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu u zakup poslovnih prostora Grada Visoko br.01/1-02-1942/23, Komisija za dodjelu u zakup poslovnih prostora Grada Visoko, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA GRADA VISOKO

Ponuda treba da sadrži:
1. Popunjen obrazac Prijave na javni poziv (Prilog 1.) koja sadrži:
– Ime, prezime, tačnu adresu, kontakt telefon i potpis (za fizičko lice), odnosno puni naziv firme, sjedište ID i PDV broj, podatke o odgovornom licu (ime, prezime, tačna adresa i kontakt telefon), potpis odgovornog lica i pečat ponuđača (za pravno lice);
– preciznu oznaku poslovnog prostora na koji se odnosi ponuda;
– naznaku djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru;
– iznos ponuđene zakupnine koju nudi u KM po m2 (iskazano brojkama i slovima i bez PDVa), koji ne može biti manji od najnižeg iznosa određenog javnim pozivom;
2. Potvrdu gradske službe nadležne za poslove finansija o izmirenim obavezama prema Gradu
Visoko ne starija od 3 mjeseca;
3. Ovjerena kopija lične karte i potvrda nadležne gradske službe da je fizičko lice pokrenulo
postupak registracije djelatnosti (za fizička lica) ;
4. Ovjerena kopija Rješenja nadležne gradske službe o registrovanoj djelatnosti (za obrtnike);
5. Ovjerenu kopiju Rješenja o upisu u sudski registar (za pravna lica);
6. Ovjerena kopija Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj);
7. Ovjerena kopija Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih
poreza (PDV broj, ako je u sistemu PDV-a).

 

Pismene prijave na javni poziv, sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog poziva, podnose se u zatvorenoj koverti sa čitko naznačenim podacima podnosioca ponude. Prijave se mogu podnijeti do
08.04.2024. godine do 16,00 sati.
Napomena: Ponude moraju prispjeti na Protokol Grada Visoko do navedenog roka bez obzira na način slanja.
Pisane prijave se podnose Komisiji putem Centra za pružanje usluga građanima u Gradskoj upravi Visoko ili preporučeno poštom na adresu: Grad Visoko, ulica Alije Izetbegovića broj 12 A, sa naznakom Komisija za dodjelu u zakup poslovnih prostora Grada Visoko, PONUDA za poslovni prostor u ulici _________________ br. ___ Visoko – ne otvarati.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sve ostale informacije moguće je pronaći na stranici Gradske uprave Visoko: https://www.visoko.gov.ba/javni-poziv-za-dodjelu-u-zakup-poslovnih-prostora-grada-visoko-3/

povezani članci

POPULARNO