Ponedjeljak, 15 Aprila, 2024

JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA IZGRADNJU ADRENALINSKE STAZE OD NASELJA PRIJEKO DO LOKALITETA LUKA

Na osnovu Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu, Statuta Općine Visoko – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj: 1/11), Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline Općine Visoko raspisuje:

 

JAVNI POZIV

ZA DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA IZGRADNJU ADRENALINSKE STAZE OD NASELJA PRIJEKO DO LOKALITETA LUKA

 

Pozivaju se udruženja i fondacije sa područja općine Visoko da iskažu interes za odobravanje i dodjelu nepovratnih finansijskih sredstava osiguranih za finansiranje troškova izvođenja radova na izgradnji adrenalinske staze.

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela finansijskih sredstava namijenjenih finansiranju izgradnje adrenalinske staze od naselja Prijeko do lokaliteta Luke dužine 700 m.

Projekat podrazumijeva adaptaciju staze za šetnju, postavku drvenih klupa za odmor, izgradnju drvene ograde, 3 vidikovca i kante za otpad.

Sredstva će biti isplaćena iz budžeta Općine Visoko za 2018.g. sa budžetske stavke Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline, ekonomski kod: 613300, funkcija: 0561, redni broj: 1.1.5. pod nazivom: Izdaci za Program fonda zaštite okoline ZDK.

 

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju udruženja i fondacije sa području općine Visoko koji u svojim programskim ciljevima potiču mjere zaštite okoliša i promoviranje turizma.

 

III OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

  1. Kopija rješenja o registraciji;
  2. Kopija uvjerenja o poreskoj registraciji-ID broj;
  3. Prijedlog projekta, sa finansijskom konstrukcijom i dinamičkim planom;
  4. Izjava o namjenskom utrošku sredstava;
  5. Dokaz o posjedovanju aktivnog žiro računa;

 

V PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU

Postupak po Javnom pozivu provest će općinska komisija koju će imenovati pomoćnik općinske načelnice Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline.

 

VI OPĆE ODREDBE

Neće se uzeti u razmatranje prijave udruženja ili fondacija koje ne dostave svu dokumentaciju propisanu  Javnim pozivom.

Udruženje ili fondacija nakon realizacije projekta dužno je dostaviti Izvještaj o utrošku sredstava popraćen fotodokumentacijom.

 

VII ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 5 dana od dana objavljivanja na web stranici Općine Visoko www.visoko.gov.ba

 

Prijave se dostavljaju na adresu:

Općina Visoko, Ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, a mogu se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline Općine Visoko.

Sa napomenom:

Prijava na Javni poziv za izgradnju adrenalinske staze – NE OTVARAJ

 

Priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.

 

 

PRILOG: IZJAVA O NAMJENSKOM UTROŠKU SREDSTAVA

P.O. OPĆINSKE NAČELNICE

POMOĆNIK OPĆINSKE NAČELNICE

Emir Fejzović, dipl. iur.

 

Press Općine Visoko

povezani članci

POPULARNO