Subota, 13 Aprila, 2024

IZVJEŠTAJ SA 1. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA VISOKO

U Velikoj sali Grada Visoko danas (petak, 28.06.2019), sa početkom u 16:00 sati, počela je 1. sjednica Gradskog vijeća Visoko (saziva 2016 – 2020. godina).

Dnevni red je usvojen sa 17 glasova  ZA i 7 PROTIV, a na sjednici se raspravljalo o 14 tačaka dnevnog reda, koje su izglasane sljedećim redoslijedom:

1. Izvod iz zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Na izvod iz zapisnika sa 30. sjednice Gradskog vijeća Visoko nije bilo primjedbi, te je Gradsko vijeće isti usvojilo sa 24 glasa ZA.

2. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Statuta Grada Visoko

Gradsko vijeće je sa 24 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o pristupanju izradi Statuta Grada Visoko.

3. Prijedlog odluke o Gradskom pravobranilaštvu Visoko

Gradsko vijeće je sa 24 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke Gradskom pravobranilaštvu Visoko.

4. Prijedlog odluke  izmjena i dopuna Budžeta Grada Visoko za 2019.godinu

Gradsko vijeće je sa 16 glasova ZA i 8 UZDRŽANIH usvojilo Prijedlog odluke izmjena i dopuna Budžeta  Grada Visoko za 2019.godinu.

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2019.godinu

Gradsko vijeće je sa 16 glasova ZA i 8 UZDRŽANIH usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2019.godinu.

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Grad Visoko

Gradsko vijeće je sa 13 glasova ZA, 7 PROTIV i 4 UZDRŽANA usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Grad Visoko.

7. Prijedlog odluke o osnovama i kriterijima za utvrđivanje olakšica pri plaćanju naknada za pogodnost korištenja gradskog i ostalog građevinskog zemljišta na području Grada Visoko

Gradsko vijeće je sa 24 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o osnovama i kriterijima za utvrđivanje olakšica pri plaćanju naknada za pogodnost korištenja gradskog i ostalog građevinskog zemljišta na području Grada Visoko.

8.  Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Mjesnoj zajednici Rosulje za raspolaganje zemljištem označenog kao k.č. 2100 Visoko

Gradsko vijeće je sa 15 glasova ZA i 9 UZDRŽANIH usvojilo  Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Mjesnoj zajednici Rosulje za raspolaganje zemljištem označenog kao k.č. 2100 Visoko.

9.  Prijedlog odluke o ustupanju na privremeno korištenje kasarne Vratnica Mjesnoj zajednici Vratnica

Gradsko vijeće je sa 24 glasa ZA usvojilo  Prijedlog odluke o ustupanju na privremeno korištenje kasarne Vratnica Mjesnoj zajednici Vratnica.

10. Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti

–  Prijedlog odluke o prestanku statusa dobra  u općoj upotrebi zemljišta označenog kao k.č. 1153/3, 4306/3 i k.č. 4306/2 KO Visoko

Gradsko vijeće je sa 16 glasova ZA  i 7 UZDRŽANIH usvojilo Prijedlog odluke o prestanku statusa dobra u općoj upotrebi zemljišta označenog kao k.č. 1153/3, 4306/3 i k.č. 4306/ KO Visoko.

–  Prijedlog odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č. 1238 KO Visoko

Gradsko vijeće je sa 23 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č. 1238 KO Visoko.

–   Prijedlog odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č. 735/2 KO Uvorići

Gradsko vijeće je sa     glasova ZA i    UZDRŽANA usvojilo Prijedlog odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č. 735/2 KO Uvorići

–   Prijedlog odluke o uspostavi prava korištenja zemljišta u korist zemljišta označenog kao k.č. 806/3 KO Kraljevac

Gradsko vijeće je sa 23 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o uspostavi prava korištenja zemljišta u korist zemljišta označenog kao k.č. 806/3 KO Kraljevac.

–  Prijedlog odluke o zamjeni zemljišta označenog kao k.č. 152/1 KO Ozrakovići sa zemljištem označeno kao k.č. 1706 KO Visoko

Gradsko vijeće je sa 23 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o zamjeni zemljišta  označenog kao k.č 152/1 KO Ozrakovići sa zemljištem označeno kao k.č. 1706 KO Visoko.

–  Prijedlog odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 3463 KO Visoko

Gradsko vijeće je sa 16 glasova ZA i 7 UZDRŽANIH  usvojilo Prijedlog odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 3463 KO Visoko.

11. Izvještaj  o izvršenju Budžeta Općine Visoko za period 1.1.2018. – 31.12.2018.godine.

Gradsko vijeće je sa 15 glasova ZA i 8 UZDRŽANIH usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Visoko za period 1.1.2018. – 31.12.2018.godine.

12.  Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Visoko za period 1.1.2019. – 31.3.2019.godine

Gradsko vijeće je sa 15 glasova ZA i 8 UZDRŽANIH usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Visoko za period 1.1.2019. – 31.3.2019.godine.

13. Razmatranje Poziva o sazivanju X redovne sjednice Skupštine udjeličara JP „Veterinarska stanica Visoko“ d.o.o. Visoko, zakazane za 26.06.2019.godine.

13. tačka dnevnog reda nije uzeta u razmatranje jer nije bilo zvaničnog obavještenja o tačnom datumu ponovnog održavanja sjednice Skupštine udjeličara JP “Veterinarska stanica Visoko” d.o.o. Visoko.

14. Vijećnička pitanja i inicijative

Nove inicijative uputili su vijećnici:

– Elvedin Šabanović

– Kemal Kardaš

– Mirza Bukić

– Vahid Ramić

– Emir Džafić

Sjednica je sa radom završila u 17:21 h.

Press Grada Visoko

povezani članci

POPULARNO