Srijeda, 24 Aprila, 2024

Danas 37. sjednica Gradskog vijeća: Dnevni red proširen sa tačkom o kreditnom zaduženju

Sjednica Gradskog vijeća Visoko, koja je zakazana za danas u Velikoj sali Gradske uprave, a na kojoj je bilo planirano da se razmatra 14 tačaka dnevnog reda, proširena je sa još jednom tačkom. Ona se tiče odluke o odobravanju kreditnog zaduženja Grada Visoko i ona je uvrštena u dnevni red kao šesta tačka.

Na osnovu člana 67. Zakona o budžetima Federacije BiH („Službene novine Federacije BIH“, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25/22a), članova 1., 7. i 21. Zakona o dugu, zaduženju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), članova 8. i 13. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“ broj 49/06) i člana 21. Statuta Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“, broj 10/21), Gradsko vijeće Visoko na ____sjednici održanoj dana_________godine donosi

O D L U K U o odobravanju kreditnog zaduženja Grada Visoko

Član 1.
Ovom Odlukom Gradsko vijeće Visoko daje saglasnost na kreditno zaduženje Grada Visoko kod komercijalne banke za finansiranje infrastrukturnih projekata u iznosu 3.600.000,00 KM.

Član 2.
Kreditna sredstva iz člana 1. ove Odluke će se koristitit za finansiranje infrastrukturnih projekata Grada Visoko. Otplata kredita će se vršiti iz budžeta Grada Visoko, a sredstva potrebna za otplatu kredita će biti planirana u budžetu Grada Visoko u svim godinama otplate.

Član 3.
Uslovi pod kojima će se Grad Visoko zadužiti i potpisati Ugovor o kreditu su:
Iznos kredita: 3.600.000,00 KM
Rok otplate: 10 godina (120 mjeseci)
Grace period: bez grace perioda
Kamatna stopa: do 3,7% godišnja, fiksna
Naknada za obradu zahtjeva: do 0,10% jednokratno
Način otplate kredita: mjesečno, jednake glavnice

Član 4.
Grad Visoko se obavezuje da će obaveze po kreditu biti rangirane kao prioritetne u odnosu na ostale obaveze iz budžeta u narednim godinama, a Gradsko vijeće će biti pravovremeno informisano o kreditnom zaduženju. Za potrebe osiguranja kredita Grad Visoko će kao instrument osiguranja kredita izdati mjenice, a u skladu sa Ugovorom iz člana 3. ove Odluke.

Član 5.
Gradsko vijeće Visoko, na osnovu ove Odluke, ovlašćuje Gradonačelnika da u ime Grada Visoko potpiše ugovor o kreditnom zaduženju Grada Visoko sa komercijalnom bankom, da kao instrumente osiguranja kredita prema ovoj Odluci izda i potpiše bjanko ovjerene mjenice sa pripadajućim mjeničnim izjavama, kao i ostalu potrebnu dokumentaciju vezanu za realizaciju predmetnog zaduženja.

Član 6.
Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Služba za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj i Služba za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove.

Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Grada Visoko.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o odobravanju kreditnog zaduženja Grada Visoko broj 02/1-02-361/23 od 28.12.2023. godine.(„Službeni glasnik Grada Visoko“ broj 11/23)

Broj: _____________

Datum:____________ PREDSJEDAVAJUĆI
Gradskog vijeća Visoko
Nikola Pekić

Obrazloženje

Pravni osnov
Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 67. Zakona o budžetima Federacije BiH(„Službene novine Federacije BiH“ broj 02/13, 9/14, 13/14, 18/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25/22), članovima 1,7 i 21. Zakona o dugu, zaduženju i garancijama u FBiH („Službene novine FBiH“ broj 86/07, 24/09, 45/10 i 30/16), članovima 8 i 13. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine FBiH“ broj 49/06) i članu 21. Statuta Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj 10/21).

Razlozi za donošenje
Gradsko vijeće Visoko na sjednici održanoj 28.12.2023. godine donijelo je Odluku o kreditnom zaduženju Grada Visoko u iznosu 5 (pet) miliona KM , a u svrhu finansiranja infrastrukturnih projekata.

Federalno ministarstvo finansija shodno zakonskoj proceduri dostavilo je akt broj 08-02-9-8420/23 od 04.12.2023. godine u kome su dali procjenu kreditne sposobnosti Grada Visoko u iznosu od 5,00 miliona KM. Međutim aktom broj 08-02-9-8420-2/23 navedeno ministarstvo je obavijestilo nadležnu gradsku službu da je naknadno utvrđeno da je napravljena greška pri izračunu otplate obaveza po postojećim kreditima, što je rezultiralo netačnom izračunu procjene mogućnosti otplate po novom, potencijalnom zaduženju, te shodno tome poništen je akt o procjeni kreditne sposobnosti Grada Visoko od 04.12.2023. godine.

Federalno ministarstvo finansija dostavilo je novi akt o procjeni mogućnosti novog zaduživanja Grada Visoko pod brojem 08-02-9-8420-3/23 od 14.03.2024. godine, kojim je utvrđeno da maksimalan godišnji iznos servisiranja duga (otplata glavnice i kamata) postojećeg i novog potencijalnog zajedno, može iznositi do 1.445.750 KM. Obzirom na promijenjene okolnosti dostavljamo navedenu Odluku Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Služba za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj

 

 

povezani članci

Najnovije