Srijeda, 17 Aprila, 2024

Zaključak Vlade FBIH s ciljem prevencije nasilja u porodici: Pooštravanje sankcija za počinioce

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine sa današnje sjednice uputila je poruku s ciljem prevencije nasilja u porodici. Naime, Vlada je donijela zaključak da će u sklopu izmjena Krivičnog zakona Federacije BiH poseban akcent biti stavljen na pooštravanje sankcija za krivična djela nasilja u porodici.

Vlada je, također, pozvala institucije u Federaciji BiH, kao i civilni sektor da sa istim ciljem predlože inicijative i prijedloge izmjena Krivičnog zakona Federalnom ministarstvu pravde.

Vlada Federacije BiH također je donijela Odluku o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu finansija za pretvaranje potraživanja u dionički kapital Union banke d.d. Sarajevo, a u iznosu od 30.000.000 KM. Riječ je o potraživanjima Vlade Federacije BiH po osnovu ugovora o kreditu po subordiniranim uslovima zaključenim 31.5.2022. godine i 28.3.2023. godine između Vlade Federacije, zastupane po Federalnom ministarstvu finansija, i Union banke d.d. Sarajevo.

U Odluci je navedeno da na dan 30.9.2023. godine, Vlada ima kapital u Banci u iznosu od 96.179.000 KM, što čini 97,05 posto ukupnog dioničkog kapitala Banke. Pretvaranjem navedenih potraživanja ovaj kapital će se povećati na iznos od 126.179.000 KM ili 97,74 posto ukupnog dioničkog kapitala Banke.

Vlada FBiH danas je usvojila i Program utroška sredstava Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata sa kriterijima raspodjele po osnovu “Transfera za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika boračkih populacija“ za 2024. godinu u iznosu od 2.200.000 KM.

Danas je data i prethodna saglasnost Skupštini Privrednog društva BH-Gas d.o.o. Sarajevo za imenovanje Ismara Adžajlića, Amira Brčaninovića, Semina Petrovića, Dženana Imamovića i Amira Sendića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prije toga data je prethodna saglasnost Skupštini ovog društva za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora, radi isteka perioda na koji su imenovani.

Data je i prethodna saglasnost Skupštini Privrednog društva UNIS-Group d.o.o. za imenovanje Senaida Tursunovića, Amera Mahmutovića i Benjamina Osmančevića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prije toga je data prethodna saglasnost Skupštini ovog društva za razrješenje članova Nadzornog odbora, radi neusvajanja godišnjeg izvještaja društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora,  nadzornog odbora i odbora za reviziju.

Doneseno je i Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora ustanova socijalne zaštite Federacije BiH. Ovim rješenjem razrješavaju se dužnosti predsjednik i članovi nadzornih odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići, Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Drin, Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine – Sarajevo, Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine – Pazarić, te Ustanove socijalne zaštite – Ljubuški. Također, istim rješenjem privremeno se imenuju predsjednik i članovi Nadzornog odbora u ustanovama socijalne zaštite Federacije BiH do okončanja konkursne procedure, a najviše do tri mjeseca u sastavu Šahim Kahrimanović (predsjednik), te Almira Smajić, Maja Bjelan, Miroslav Grubišić, Nikola Papac (članovi).

Imenovana je i Komisija za izradu prijedloga Strategije razvoja namjenske industrije u Federaciji BiH za period 2024 – 2034. godine.

RTV Visoko/BHRT.ba

 

 

povezani članci

POPULARNO