Petak, 21 Juna, 2024

Ured za reviziju FBiH dao 1.365 preporuka, nakon provedenih 80 revizija

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine izvršio je planiranu reviziju za 2017/2018. godinu kojim je predviđeno obavljanje 80 finansijskih revizija u okviru kojih je dato 1.365 preporuka, od kojih se veliki broj ponavlja iz godine u godinu.

Izvršena je revizija Izvještaja o izvršenju budžeta FBiH za 2017. godinu, u kojem su ukupno ostvareni rashodi i izdaci bili 2.417.874.272 KM te revizija 26 korisnika federalnog budžeta s ukupnim rashodima i izdacima u iznosu od 2.226.463.888 KM.

Urađena je i revizija pet kantona, 11 kantonalnih ministarstava i pet općina sa ukupnim rashodima i izdacima u iznosu od 1.423.099.612 KM, revizija 19 zavoda, fondova, agencija i javnih ustanova s rashodima i izdacima od 2.606.829.712 KM, te 14 preduzeća sa većinskim državnim vlasništvom, sa ukupnim ostvarenim rashodima u iznosu od 1.797.871.866 KM.

Od ovih subjekata, 41 posto njih revidirano je prvi put čiji budžeti i finansijski planovi samo za 2017. godinu iznose više od 340 miliona KM, saopćeno je iz Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH.

O pouzdanosti finansijskih izvještaja dato je 35 pozitivnih mišljenja, 32 mišljena s rezervom, 11 negativnih i pet suzdržanih mišljenja dok je za usklađenost sa zakonima dato 14 pozitivnih mišljenja, 58 mišljenja s rezervom i 11 negativnih mišljenja.

Iz Ureda za reviziju navode da pet subjekata revizije nisu sačinili godišnje finansijske izvještaje u skladu sa zakonskim propisima ili ih nisu nikako sačinili, te revizija nije mogla pribaviti dostatne i primjerene revizijske dokaze za osiguranje osnova za revizijsko mišljenje.

Zbog to se Ured suzdržao od davanja mišljenja na finansijske izvještaje za pet subjekata i to Ured predsjednika i dva potpredsjednika FBiH, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Sarajevu, Federalni fond za pomoć nastradalim od prirodne nesreće na teritoriji FBiH i J.P. “Bosansko-podrinjske šume”.

Revizijom Izvještaja o izvršenju budžeta Federacije BiH za 2017. godinu za pouzdanost finansijskih izvještaja i za usklađenost, data su mišljenja s rezervom, te 36 preporuka. Ovaj Izvještaj predstavlja konsolidirani izvještaj za ukupno 614 instituciju u FBiH, te daje sliku budžetske potrošnje na nivou Federacije BiH.

U ovom, kao i drugim izvještajima finansijske revizije, skrenuta je pažnja na određena pitanja koja nisu uticala na data mišljenja, ali koja su važna za sistemski pristup rješavanja identificiranih problema, kao i za veću informiranost korisnika izvještaja.

Izvršena je i ocjena implementacije 44 preporuke date u Izvještaju za 2016. godinu, od kojih su u 2017. godini samo dvije realizirane, dok je djelomično realizirano 10 preporuka, nalaz je iz revizije.

Također, izvršena je i analiza postupanja za prethodno datih 839 preporuka kod 48 subjekata, koji su bili predmet revizije za 2016. godinu ili ranije.

Analiza i ocjena postupanja po preporukama se nije vršila kod preostala 33 subjekta kod kojih su se revizije ili obavljale po prvi put ili je proteklo više od 10 godina od prethodne revizije.

Kod subjekata kod kojih je vršena analiza postupanja po preporukama, utvrđeno je sljedeće da je 51 posto preporuka potpuno implementirano ili je realizacija u toku, dok 45 posto preporuka nije implementirano, a pet posto preporuka je bez ocjene ili je ocjenjeno kao neprevodivo.

Revizori su ocijenili da zavodi, fondovi i agencije kao i prethodne godine pokazuju najbolji stepen implementacije preporuka, dok kantoni i jedinice lokalne samouprave pokazuju najlošiji stepen implementacije preporuka.

Od 80 planiranih revizija, dva subjekta su revidirana za 2016. i 2017. godinu, te su u okviru izvještaja o finansijskoj reviziji data mišljenja za svaku revidiranu godinu.

Finansijska revizija obuhvatila je reviziju finansijskih izvještaja, kao i usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa zakonima i propisima, te su za svakog subjekta revizije data dva mišljenja.

(Fena)

povezani članci

Najnovije