Srijeda, 19 Juna, 2024

UPUTSTVO ZA PREDSJEDNIKE MJESNIH ZAJEDNICA I MJEŠTANE

Uputstvo za predsjednike mjesnih zajednica i mještane o obavezi čišćenja odvodnih kanala za površinske i podzemne vode, otpadne vode, vode sa javnih česmi u cilju preventivnog djelovanja na zaštiti od prirodne i druge nesreće.

Obilaskom šireg rejona općine Visoko, te dužom opservacijom određenih lokaliteta, primjećeno je da naročito poslije padavina, postoje određeni problemi uzrokovani izlijevanjem voda, koji u krajnjoj mjeri mogu dovesti kako do nanošenja štete na imovini građana, tako i do pojave odrona, klizišta ili drugih problema većih razmjera.

Primjećeno je da su ti problemi u većoj mjeri i u više slučajeva uzrokovani zakrčenjem korita potoka i rijeka ili njihovim suženjem mjenjajući tok potoka ili rijeka, zakrčenjem rigola uz ceste i puteve, te odvodnih kanala za površinske i podzemne vode. Primjetno je da na više mjesta ne postoji regulisana odvodnja otpadnih voda, odvoda, te odvodnja sa određenih tzv. javnih česmi (koje su izgrađene na privatnim ili državnim parcelama od strane fizičkih lica) ili da su odvodni kanali zatrpani i začepljeni, te da nepostoji propisno urađen sabirni kolektor. Naprijed navedeno odnosi se i na česme i druge vodozahvate koji se izgrađeni od strane fizičkih lica za potrebe neodređenog broja korisnika.

S tim u vezi obavještavamo predsjednike mjesnih zajednica i građane – vlasnike parcela ili parcela koje graniče sa rijekama, potocima i drugim objektima (rigolima uz ceste ili puteve) od koji može nastati šteta na imovini, djelovanjem površinskih ili podzemnih voda ili neadekvatnom odvodnjom drugih voda ili neodržavanjem odvodnih kanala, graditelje ili vlasnike parcela koji su sagradili česme u korist drugih lica, vlasnike vodozahvata i bazena za snadbijevanje vodom, da su u skladu sa članom 9., 12., 14. i drugim odredbama Zakona o vodama („Sl. novine Ze-do kantona“, br. 17/07) dužni samoinicijativno po potrebi i više puta sedmično izvršiti čišćenje i redovno periodično održavanje korita, odvodnih kanala i rigola uz ceste, te poduzeti sve mjere na regulisanju adekvatne odvodnje bilo kojih voda od kojih može nastupiti znatnija šteta.

Pod održavanjem se smatra naročito uklanjanje nakupljenog granja, smeća i mulja u koritima potoka i rijeka, uklanjanje svih drugih prepreka (zemljanih, građevinskih i sl.) koje spriječavaju normalan protok vode, vraćanje korita u njegov prvobitni položaj i prvobitnu širinu, čišćenje rigola uz ceste i puteve do svojih kuća, održavanje odvodnih kanala za vode ili javne česme, izgradnja adekvatnih cjevovoda i uređaja za prikupljanje vode i otpadnih voda, izgradnja propisnih septičkih jama i redovno crpljenje i sl.

Prilikom svake naredne opservacije šireg rejona općine Visoko, a slučaju da nadležna vodna, komunalna ili građevinska inspekcija utvrdi da se ne postupa na predhodno navedeni način, prema predsjednicima savjeta mjesnih zajednica i prema vlasnicima predmetnih parcela, poduzet će se određene upravne mjere u skladu sa propisima kojima je regulisana predmetna problematika.

S poštovanjem,

Press Općine Visoko

povezani članci

Najnovije