Petak, 19 Aprila, 2024

U naselju Malo Čajno ponovo sanirana divlja deponija komunalnog otpada

Iako od prošle sanacije divljih deponija komunalnog otpada u naselju Malo Čajno u MZ Gračanica nije prošlo ni  pet mjeseci, po nalogu Grada Visoko jučer je Služba za poslove prikupljanje otpada, održavanje čistoće i zaštite na radu ponovo realizovala radove na sanaciji nove divlje deponije komunalnog otpada na navedenoj lokaciji.

Kod realizacije navedenih radova izvršene su sljedeće aktivnosti: ručno i mašinsko uklanjanje krupnog i sitnog komunalnog otpada (cca16m3),  mašinski utovar raznog komunalnog otpada na kamione, te je isti odvezen na Regionalnu deponiju Mošćanica d.o.o. Zenica.

Dugi niz godina divlje deponije na navedenoj lokaciji predstavljaju problem kako za stanovnike u naselju Malo Čajno tako i za nadležnu službu JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko, koja je u saradnji sa Gradom Visoko u više navrata u prethodnom periodu ukljanjala iste.

Nesavjesni građani koriste navedenu lokaciju za nekontrolisano odlaganje raznih vrsta komunalnog i drugog otpada, te na taj način kreiraju nove divlje deponije.

Molimo sve stanovnike našeg Grada Visoko u svim naseljima, da čuvaju našu okolinu od zagađenja, tako što će svoj komunalni otpad odlagati prema propisima na mjesta koja su predviđena za odlaganje istog.

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko

povezani članci

POPULARNO