Saopćenje sa 9. sjednice Skupštine ZDK

197

Na devetoj sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona devetog saziva, održanoj 31.05.2023. godine razmatrano je sedam tačaka prethodno utvrđenog dnevnog reda.

U okviru prve tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu i ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2022. godinu, za period I-XII 2022. godine. Zaključak o prihvatanju ovog izvještaja nije dobio potreban broj glasova zastupnika da bi bio prihvaćen.

Skupština je potom razmatrala i zaključkom primila na znanje Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2022. godinu.

Skupšina je u nastavku razmatrala i sve preostale tačke dnevnog reda devete sjednice od čega su bile dvije informacije i tri izvještaja. Ni jedna od razmatranih tačaka nije dobila potreban broj glasova zastupnika da bi bila prihvaćena, a riječ je o slijedećim tačkama dnevnog reda:

– Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2022. godinu,
– Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu,
– Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona,
– Izvještaj o praćenju realizacije mjera i aktivnosti planiranih Kantonalnim ekološkim akcionim planom Zeničko-dobojskog kantona,
– Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2022. godinu.

Stručna služba Skupštine ZDK