Nedjelja, 23 Juna, 2024

Saopćenje sa 25. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

Na dvadesetpetoj sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona devetog saziva, održanoj 23.04.2024. godine razmatrano je sedam tačaka prethodno utvrđenog dnevnog reda. 

U okviru prve tačke, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je u skraćenom postupku, donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Ovim izmjenama i dopunama se vrše brojne izmjene i dopune navedenog zakona, shodno ukazanim potrebama i promjenama koje su se desile nakon njegovog donošenja, uključujući i obaveze usklađivanja sa federalnim propisima. Jedan od razloga donesenih izmjena i dopuna važećeg Zakona su, između ostalog, i inicijative pokrenute od strane udruženja „Dlan“ iz Zenice i Gorana Bulajića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona koje su ocijenjene opravdanim i svrsishodnim, kojima se sada uvodi drugo, odnosno dodatno pravo i to dodatak za djecu i mlade sa invaliditetom, iz razloga što je prenošenjem prava na dodatak na djecu sa kantonalnog na federalni nivo, kao i propisivanjem prihodovnog cenzusa koji je od uticaja na ostvarivanje prava, veliki broj djece sa invaliditetom na području Zeničko-dobojskog kantona izgubio pravo, odnosno ostao uskraćen za mogućnost ostvarivanja predmetnog prava na federalnom nivou. Izmjenama i dopunama zakona se rješava i problem obračuna i uplate doprinosa za žene majke koje su u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuju sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, a imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona, odnosno izmjenama i dopunama se rješava problem s kojim su suočene korisnice prava na naknadu umjesto plaće ženi majci u radnom odnosu, a izmjenama i dopunama iznađeni su odgovarajući modaliteti za rješavanje navedenog problema.

U okviru druge tačke Skupština Zeničko-dobojskog kantona je zaključkom prihvatila Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu u kojem je konstatovano da su u periodu januar-decembar 2023. godine ostvareni ukupni prihodi i primici Budžeta Zeničko-dobojskog kantona iznosili 503.361.533 KM, dok su ukupni rashodi sa kapitalnim izdacima i finansiranjem iznosili 494.977.050 KM, čime je ostvaren višak prihoda nad rashodima (suficit) u iznosu od 8.384.483 KM. Skupština je potom zaključkom dala saglasnost na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu. U ovom izvještaju su dati prikazi finansijskog poslovanja u 2023. godini sa ukupnim sumiranjem prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka. Zavod je u 2023. godini ostvario višak prihoda nad rashodima (suficit)  u iznosu 7.754.139 KM. Ukupni prihodi su iznosili 259.405.008 KM, a rashodi 251.650.869 KM.

U nastavku rada Skupština je zaključcima prihvatila slijedeće izvještaje:

  • Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2023. godinu,
  • Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu,
  • Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2023. godinu,

U konačnici rada zastupnici u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona su razmatrali i zaključkom prihvatili Informaciju o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu.

Stručna služba Skupštine ZDK

 

 

 

 

 

povezani članci

Najnovije