Nedjelja, 16 Juna, 2024
spot_img

SAOPĆENJE SA 14. SJEDNICE SKUPŠTINE

Na 14. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona devetog saziva, održanoj 07.11.2023. godine razmatrano je pet tačaka prethodno utvrđenog dnevnog reda.

Danas je Skupština donijela novi Zakon o prostornom uređenju i građenju. Donesenom Zakonu je prethodila redovna procedura u kojoj je na Prijedlog istog Zakona podneseno 27 amandmana, od kojih je 13 amandmana prihvatila Vlada Kantona, koja je u svojstvu podnosioca istog, podnijela svoja 3 amandmana, a svi oni su postali sastavni dio Prijedloga Zakona o kojem se Skupština i izjašnjavala. Razlozi za donošenjem ovog zakona proizilaze iz potrebe za usklađivanjem sa odredbama Zakona o energijskoj efikasnosti Federacije BiH što će omogućiti uvođenje energijskog certifikata, kao i potrebe modernizacije rada organa nadležnih za poslove građenja kroz program e-uprave kao segmenata ukupnog procesa reforme javne uprave u BiH što je i uslov za uspješnu integraciju BiH u Evropsku uniju. Donesenim zakonom su otklonjene nepreciznosti i poteškoće u primjeni pojedinih odredbi prethodno važećeg Zakona o prostornom uređenju.

U okviru druge tačke zastupnici su razmatrali Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, koja nije dobila potreban broj glasova da bi bila donesena.

Potom je razmatrana i prihvaćena Inicijativa Gorana Bulajića, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za izmjene i dopune člana 120. i 126. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/07, 13/11, 14/12-Aut.tum., 3/15, 2/16, 3/17-Aut.tum. i 16/22). Skupština Zeničko-dobojskog kantona je zadužila Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Vladu Zeničko-dobojskog kantona, da povodom ove Inicijative, u roku od 30 dana pripreme i u skupštinsku proceduru dostave Nacrt kantonalnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom.

U okviru četvrte tačke dnevnog reda, Skupština je zaključkom odbila Inicijativu JU Centar za socijalni rad Zenica za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 16/22). Inicijativa je odbijena kao neosnovana, jer je pomenuta zakonska odredba čije se autentično tumačenje traži, (shodno datom Mišljenju resornog kantonalnog ministarstva koje je prihvatila Vlada Kantona), dovoljno jasna i precizna zbog čega nema potrebe za davanjem autentičnog tumačenja.

U konačnici današnje sjednice Skupština je prihvatila Informaciju o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva.

Stručna služba Skupštine ZDK

povezani članci

Najnovije