Porezna uprava podsjeća porezne obveznike: Evo kad ističe rok za otpis zateznih kamata

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine podsjeća porezne obveznike koji imaju porezni dug koji je nastao do 31. decembra 2018. godine, da uplatom ovog duga do 19. juna 2023. godine mogu ostvariti pravo na otpis zateznih kamata.

Shodno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 48/01, 52/01 (ispravka), 42/06, 28/13, 66/14, 86/15, 34/18, 99/19 i 48/21), kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31. decembra 2018. godine, otpisuje se u cijelosti, ako obveznik obaveze po osnovu glavnog duga i troškova prinudne naplate uplati najkasnije do19. juna 2023. godine.

“S obzirom na to da je do isteka roka ostalo još 20 radnih dana pozivamo porezne obveznike da uplate glavni dug i tako ostvare pravo na otpis zatezne kamate”, navode iz Porezne uprave.

Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode – Obrazac ZAOK podnosi se neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik.

Obrazac ZAOK se može preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH www.pufbih.ba, u dijelu obrasci – Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode, ili na LINKU.

“Uz navedeni zahtjev potrebno je priložiti dokaze o izvršenim uplatama glavnice, a ako je pokrenut postupak prinudne naplate i dokaz o uplati troškova prinudne naplate. Prije predaje zahtjeva porezni obveznici su dužni u nadležnoj poreznoj ispostavi utvrditi stanje duga na dan 31. decembra 2018. godine, te uplatiti iznos utvrđenog duga.

Ako podnosilac zahtjeva najkasnije do 19. juna 2023. godine uplati sve obaveze po osnovu glavnog duga i troškove prinudne naplate, Porezna uprava Federacije BiH donosi rješenje o otpisu zateznih kamata kojim se utvrđuje pravo na otpis. Za sve dodatne informacije u vezi otpisa zateznih kamata porezni obveznici mogu se obratiti na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, u dijelu kontakti”, ističu iz Uprave.

Porezna uprava poziva porezne obveznike koji nisu blagovremeno podnijeli prijave poreza na dohodak i doprinosa da iste što prije podnesu i da provjere ispravnost podnesenih Obrazaca MIP-1023, te da plate javne prihode.

Također, Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike kod kojih je najavljen inspekcijski nadzor, da u slučaju ako nisu podnijeli sve porezne prijave, to urade što prije, kako se ne bi izlagali plaćanju kazni propisanih Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH (“Službene novine FBiH”, br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14, 91/15 i 44/22) i drugim poreznim zakonima.

“Ističemo, da ako porezni obveznik sâm ne podnese porezne prijave u zakonom propisanim rokovima, Porezna uprava, shodno Zakonu o Poreznoj upravi Federacije BiH, ima ovlaštenje da podnese poreznu prijavu u ime poreznog obveznika. Za svaku poreznu prijavu koju mora sačiniti Porezna uprava u ime poreznog obveznika, Zakonom o Poreznoj upravi FBiH propisana je novčana kazna u iznosu od 500,00 do 50.000,00 KM”, zaključuju iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

RTV Visoko/Akta.ba

povezani članci

Najnovije