Srijeda, 19 Juna, 2024

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NAZIVIMA ULICA I POSLOVNIH ZONA U VISOKOM

U Velikoj sali Općine Visoko održane su dvije javne rasprave.

Prva javna rasprava ticala se prezentacije nacrta odluka o nazivima ulica i poslovnih zona na području Općine Visoko.

Općinsko vijeće Visoko je na 23. sjednici, održanoj 31.10.2018. godine, usvojilo Nacrt Odluke o nazivima ulica i poslovnih zona na području općine Visoko, sa zaključkom da se o istim otvara javna rasprava u trajanju od 60 dana.

Uvodno obrazloženje je dala stručna saradnica u Službi za poslove Općinske načelnice i Općinskog vijeća, Snežana Luzar.

Poslije uvodnog izlaganja obratio se Edin Džafić, predsjednik Komisije za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanja historijskih događaja i ličnosti.

Prisutnim se obratila i pomoćnica Općinske načelnice, Nidžara Hadžiomerović, kao i predstavnik Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Sarajevo, Hajrudin Kaljun.

Druga javna rasprava je počela u 12:00 sati, a odnosila se na javnu raspravu o:

1. Nacrtu Budžeta Općine Visoko za 2019. godinu,

2. Nacrtu odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2019. godinu,

3. Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim komunalnim taksama

4. Nacrtu programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2019. godinu.

Općinsko vijeće Visoko je na 24. sjednici, održanoj 20.11.2018. godine, usvojilo Nacrt budžeta općine Visoko za 2019. godinu, Nacrt odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2019. godinu, Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim komunalnim taksama i Nacrt programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2019. godinu, sa zaključkom da se o istim otvara javna rasprava u trajanju od 15 dana.

Uvodno obrazloženje je dala stručna saradnica u Službi za poslove Općinske načelnice i Općinskog vijeća, Snežana Luzar, a dodatna pojašnjenja je iznijela Senija Zečević, stručna saradnica u Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti.

Javna rasprava o nacrtima dokumenata otvorena je do 5.12.2018. godine.

Press Općine Visoko

povezani članci

Najnovije