Četvrtak, 18 Aprila, 2024

Održana 37. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko

37. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko održana je danas, na dnevnom redu nalazilo se ukupno 15 tačaka. Na samom početku sjednice utvrđen je dopunjeni dnevni red, no prije izglasavanja Klub vijećnika SDP-a izjasnio se protiv dopunjenog dnevnog reda 37. sjednice. Nakon usvajanja dopunjenog dnevnog reda usvojenje Izvoda iz zapisnika sa 36. redovne sjednice Gradskog vijeća. Druga tačka dnevnog reda bio je Prijedlog programa utroška sredstava – podrška biznisu, privrednicima i obrtnicima za tekuću godinu. Program se temelji na odobrenim sredstvima za ovu namjenu u Budžetu Grada Visoko za 2024. godinu sa pozicije – Podrška biznisu, privrednicima i obrtnicima u iznosu od 100.000, 00 KM. Sredstva su namijenjena za projekte:

-Projekat „Inkluzija i ekonomsko osnaživanje na Zapadnom Balkanu“- 41.777,00 KM

-Projekat “Prvi biznis” – poticaj za samozapošljavanje mladih osoba – 50.000,00 KM

-Sufinansiranje edukacija, seminara za obrtnike i privrednike, učešće na Sajmovima i drugim manifestacijama privrednog karaktera – 8.223, 00 KM

Ova tačka dobila je vijećničku podršku. Treća tačka dnevnog reda odnosila se na Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za 2024. godinu za podršku poljoprivredi. Program utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za podrške u poljoprivredi za 2024. godinu sa kriterijima raspodjele temelji se na odobrenim sredstvima za ovu namjenu u Budžetu Grada Visoko za 2024. godinu sa pozicije “Poticaj za poljoprivrednu proizvodnju”. Podrška se odnosi na primarnu poljoprivrednu proizvodnju koja će se realizovati u periodu: 01.01-31.12.2024. Raspoloživi iznos sredstava je  550.000,00 KM. Korisnici programa su registrovani poljoprivredni proizvođači: privredna društva, poljoprivredni obrti i fizička lica (porodična poljoprivredna gazdinstva), čija je primarna proizvodnja organizovana na teritoriji Visokog. Vijećnici su podržali i ovu tačku 37. redovne sjednice.

Četvrta tačka bila je Prijedlog Programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za podršku veterinarstvu u 2024-u godini koja je također usvojena.  Program podrške u veterinarstvu za 2024. godinu sa kriterijima raspodjele temelji se na odobrenim sredstvima za ovu namjenu u Budžetu Grada Visoko za 2024. godinu sa pozicije “Poticaj za poljoprivrednu proizvodnju”. Podrška se odnosi na unapređenje kvaliteta stočnog fonda u oblasti mljekarstva na teritoriji Visokog. Raspoloživi iznos sredstava je 15.000,00 KM. Korisnici programa su registrovane veterinarske stanice na području našeg grada koje ispunjavaju uvjete za pomenuti program. Peta tačka bile je Prijedlog izmjena i dopuna kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko i kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2024. godinu koja je također usvojena. Šesta tačka bio je Prijedlog odluke o odobravanju kreditnog zaduženja Grada Visoko. Ova tačka naišla je na raspravu i pitanja vijećnika. Naime, ovom Odlukom Gradsko vijeće Visoko daje saglasnost na kreditno zaduženje Grada Visoko kod komercijalne banke za finansiranje infrastrukturnih projekata u iznosu 3.600.000,00 KM. Kreditna sredstva iz ove Odluke će se koristitit za finansiranje infrastrukturnih projekata Grada Visoko. Otplata kredita će se vršiti iz Budžeta Grada Visoko, a sredstva potrebna za otplatu kredita će biti planirana u Budžetu Grada Visoko u svim godinama otplate. Ova tačka usvojena je sa 19 glasova za, tri protiv i jednim uzdržanim glasom.

Prijedlog odluke o prodaji službenih vozila u vlasništvu Grada Visoko bila je sedma tačka sjednice, riječ je o tri  službena putnička motorna vozila u vlasništvu Grada Visoko, ova Odluka biti će realizovana putem javnog nadmetanja – licitacije uz obaveznu objavu u jednim dnevnim novinama i na web stranici Grada Visoko. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Gradskog vijeća saziva 2020-2024. godina bila je osma tačka. Prethodno je gradonačelnik prihvatio i podržao, Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Gradskog vijeća Visoko saziva 2020-2024. godine i Prijedlog odluke o izmjenama odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Gradskog  vijeća Visoko saziva 2020 – 2024 godine, koji je kao predlagač utvrdila Komisija za izbor i imenovanja i uputila Gradskom vijeću u dalju proceduru. Ova tačka usvojena je sa 19 glasova za i 4 protiv.

Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Visoko saziva 2020-2024. godina bila je deveta tačka 37. sjednice GV . Deveta tačka usvojena je sa 19 glasova za, 3 protiv i  jednim uzdržanim. Prijedlozi akata iz imovinsko- pravne oblasti bila je deseta tačka, a odnosila se na Prijedlog odluke o prestanku statusa dobra u općoj upotrebi na k.č. 220/2 KO Dobrinje i Prijedlog odluke o zamjeni nekretnine k.č. 220/2 KO Dobrinje. Vijećnici su usvojili i ovu tačku dnevnog reda.

Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Visoko i aktivnostima Gradonačelnika i o radu gradskih službi uprave u 2023. godini, sa izvještajem o rješavanju upravnih i vanupravnih predmeta u 2023. godini bila je jedanaesta  tačka koju su vijećnici razmatrali. Kada je riječ o pojedinačnom izvještaju o aktivnostima gradonačelnika istaknuto je da je zatečena zapuštena putna infrastruktura i u jako lošem stanju. Pored mnogo makadamskih puteva dosta je prisutno oštećenih i slabo održavanih puteva, jer istim se godinama nije posvećivala pažnja. Veliki dio naselja nema riješenu kanalizacionu mrežu, niti vodosnabdijevanje. Zbog velikog broja problema na terenu pokrenut je i veliki broj javnih radova, a paralelno i izrada projekta koji treba da oslikaju viziju razvoja. U toku je realizacije različitih projekata iza kojih stoje sati i sati rada, pripreme, analize i realizacije. Grad Visoko više ne zaostaje za drugim općinama, naprotiv vraćen mu je stari sjaj kao centar regije kako u privrednom, poljoprivrednom, infrastrukturnom, kulturnom, ali i turističkom smislu. Iako se dešava globalno poskupljenje u Visokom su građani rasterećeni poskupljenja koja su direktno vezana za Grad, jer je cilj da u kućnim budžetima građana ostane više sredstava za zadovoljavanje egzistencijalnih potreba. U Visokom su i u 2023. godini bile jeftinije cijene građevinskih dozvola za 30%, voda je bila jeftinija za 20%, odvoz otpada je sufinasniran po članu domaćinstva za 25%, Grad je preuzeo potpuno plaćanje javne rasvjete u svim mjesnim zajednicama. Ni u 2023. godini nije bilo plaćanja paušala na mjerno mjesto za plin koji se fakturisao svim korisnicima. Kada se uzme ovaj segment u obzir, bez obzira na njegov iznos može se konstatovati da nema građanina koji nije osjetio neki benefit. Istakao je gradonačelnik u svom obraćanju. Nakon rasprave ova tačka usvojena je sa 24 glasa za. Dvanaesta tačka 37. sjednice bilo je Izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva Visoko u 2023. godini. Tokom 2023. godine Pravobranilaštvo je imalo zastupljene sve navedene oblike preventivnog djelovanja od kojih je najzastupljeniji davanje mišljenja, pojačano uključivanje usmenih i pismenih opomena za dobrovoljno ispunjenje obaveza za koje su upućeni izvršni akti nadležnih gradskih službi, radi prinudne naplate ili pravni osnovi za pokretanje parničnog postupka što je prevashodno bio cilj preventivnim angažovanjem krajem navedene godine. U toku 2023.godine Pravobranilaštvo je zastupalo Grad Visoko u sudskim i upravnim postupcima pred Općinskim sudom u Visokom i Zenici, kao i pred Gradskim organima uprave. Uslijedio je Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2023. godinu. Budžetom Grada Visoko za 2023.godinu planirani su prihodi i primici, te rashodi i izdaci u iznosu od 35.293.000,00 KM.U  2023.godini ostvareni su prihodi u iznosu od 25.697.285,76 KM ili 72,81 % od plana obuhvatajući i planirane primitke. Prihodi od poreza u 2023.godini planirani su u iznosu od 10.185.000,00 KM, a izvršeni u iznosu od 10.926.853,34 KM ili 107,28 % od planiranih.U 2023.godini realizirani su izdaci u iznosu od 27.900.406,39 KM ili 79,05 % od planiranih.

Trinaesta tačka bio je Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina Grada Visoko  za 2023. godinu. U izvještajnom period Komisija je od Poreske ispostave Visoko zaprimila (inicirano) u rad ukupno 620 predmeta.

Na dan sačinjavanja ovog izvještaja u svim predmetima zaprimljenim u 2023.godini je izvršena procjena, a postupak je okončan u 618 predmeta. Sjednica je završena Vijećničkim pitanjima i inicijativama. Snimak 37. sjednice Gradskog vijeća gledajte sutra u programu TV Visoko.

 

povezani članci

POPULARNO