Od početka godine u BiH prijavljeno 7.128 nezakonitih migranata

Federalni operativni štab za pitanje migracija informisao je danas Vladu FBiH o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini, a u vezi s povećanim prilivom migranata u Bosnu i Hercegovinu, saopštila je Vlada Federacije BiH.

Tim povodom, Vlada je zaključkom podržala napore i aktivnosti Vijeća ministara BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva ljudskih prava i izbjeglica BiH, kao i Koordinacijskog tijela za pitanje migracija u BiH – Operativnog štaba za pitanja migracija u BiH za rješavanje problema s nezakonitim migracijama u Bosni i Hercegovini, kroz realizaciju Akcijskog plana hitnih mjera koji je donijelo Vijeće ministara BiH, s fokusom na nezakonite migrante i propusnost granice, posebno sa istočnim susjedima Bosne i Hercegovine.

Bolja kontrola granica

Riječ je o planu za, prije svega, veću i odlučniju kontrolu granice sa istočnim susjedima i sprečavanje ulaska migranata u našu zemlju angažovanjem svih policijskih snaga u BiH, uključujući i pripadnike policije u Federaciji BiH u skladu s nadležnostima, ali i stvaranje uslova za humano zbrinjavanje migranata u skladu s potpisanim međunarodnim konvencijama o zaštiti ljudskih prava, poštujući zakonske regulative u oblasti migracija i azila.

Zbrinjavanje migranata

Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo zdravstva da, u saradnji s Ministarstvom sigurnosti BiH i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, precizira nosioce plaćanja troškova liječenja, kako primarne, tako i specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite migranata, te lijekova, uz preciziranje procedura.

Izražavajući spremnost da, u skladu sa svojim mogućnostima, učestvuje u rješavanju problema migrantske krize, posebno u oblasti humanitarnih pitanja, Vlada FBiH je Federalnoj direkciji robnih rezervi odobrila da, na zahtjev Ministarstva sigurnosti BiH i uz znanje i saglasnost Federalnog operativnog štaba za pitanje migracija, a u skladu sa svojim mogućnostima, stavi na raspolaganje kapacitete za potrebe funkcionisanja kampova koji će biti uspostavljeni na području Sarajevskog i Unsko-sanskog kantona.

Federalna vlada je podržala dosadašnje napore i aktivnosti Crvenog križa FBiH koji je, svojom strukturom i angažmanom volontera, pružio značajnu podršku u rješavanju problema migrantske krize.

U slučaju aktiviranja robnih rezervi iz Federalne direkcije za robne rezerve, one će, prema zaključku Vlada, biti date na raspolaganje Crvenom križu FBiH, koji će biti u obavezi da ih priprema i distribuira uz saglasnosti nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, te da, u saradnji sa Službom za zajedničke poslova organa i tijela FBiH, pronađe prostor za skladišni/logostički centar Crvenog križa FBiH iz raspoloživih objekata neperspektivne vojne imovine.

Federalna uprava civilne zaštite zadužena je da iz svojih rezervi materijalno-tehničkih sredstava i opreme za zaštitu i spašavanje, na raspolaganje Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine da raspoloživi broj šatora za smještaj migranata, po dva sanitarna kontejnera s tuševima i umivaonicima, te toaletima s pratećom opremom, kao i stacionarnu i pokretnu kuhinju kapaciteta od 100 do 200 obroka.

S ciljem utvrđivanja međusobnih prava i obaveza za korištenje, održavanje, obnavljanje i vraćanje ovih sredstava, Federalna uprava civilne zaštite će s Ministarstvom sigurnosti BiH zaključiti poseban ugovor.

Vlada FBiH je Federalnoj upravi civilne zaštite odobrila da, u okviru svojih kapaciteta, privremeno, dok traju potrebe za angažovanjem u organizovanju i uspostavi kampa u kasarni „Ušivak“ u Hadžićima, angažuje potreban broj pripadnika civilne zaštite i potrebna materijalno-tehnička i druga sredstva i opremu i osigura stručnu i tehničku pomoć za smještaj i zbrinjavanje migranata. Isto odobrenje dato je i postavljanje kampa u Velikoj Kladuši u objektima „Agrokomerca“, a na zahtjev Ministarstva sigurnosti BiH.

Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da, na osnovu zahtjeva Federalne uprave civilne zaštite, iz ovogodišnjih budžetskih sredstava tekuće rezerve, dodijeli 29.800 KM za plaćanje PDV-a i špediterskih usluga za uvoz donirane opreme iz Republike Austrije.

Izazovi za Bosnu i Hercegovinu

Inače, u informaciji je navedeno da je Bosna i Hercegovina suočena sa značajnim prilivom nezakonitih migracija, izazovima sigurnosne i humanitarne naravi, prije svega sa smještajem i ishranom migranata, te higijenskim potrepštinama. Značajan broj stranih državljana (iz Sirije, Pakistana, Afganistana, Iraka, Alžira, Maroka, Libije, Irana, Tunisa i drugih zemalja) boravi na otvorenim javnim površinama i neuvjetnim objektima, te su se pojavili i humanitarni i sigurnosni problemi. Situacija je posebno teška u Unsko-sanskom kantonu, gdje se, kako je procijenjeno, nalazi oko 3.000 migranata.

U BiH je, prema raspoloživim podacima, od 1. januara do 2. jula 2018. godine Službi za poslove sa strancima prijavljeno 7.128 nezakonitih migranata. Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u BiH su u tom periodu iskazale 6.354 osobe, dok su 683 podnijele zahtjev za azil.

Po osnovu readmisije je od Republike Hrvatske primljeno 317 osoba, a 575 osoba predato je drugim državama.

Od prošle sedmice Granična policija je odbila i spriječila ulazak 490 migranata na područje Bosne i Hercegovine.

U prihvatnom centru Salakovac kod Mostara su, sa 27. junom 2018. godine, smještena 184 migranta i 33 izbjeglice s priznatim statusom, a ove brojke su podložne svakodnevnim promjenama.

U Delijašu (općina Trnovo) je smješteno 57 migranata, a i ovaj podatak se svakodnevno mijenja. Moglo bi se reći da migranti izbjegavaju smještaj u Delijašu koji se ne nalazi na njihovoj zamišljenoj ruti kretanja do njihovih željenih destinacija u Evropskoj uniji, objavila je Vlada Federacije BiH, nakon današnje sjednice.

povezani članci

Najnovije