K O N K U R S za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodicaza studijsku 2023/2024. godinu

Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova
njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 4/14, 1/18 i 15/21) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona r a s p i s u j e
K O N K U R S za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica
za studijsku 2023/2024. godinu
Na konkurs mogu aplicirati svi redovni i samofinansirajući studenti prvog i drugog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja u BiH i van granica BiH iz jednog porodičnog domaćinstva koji
ispunjavaju uslove konkursa.
Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata.
I. Pravo učešća na konkursu imaju:
a) dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
b) ratni vojni invalidi;
c) demobilizirani branioci koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu
Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao
maloljetna lica ili šest mjeseci po punoljetstvu;
d) članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida;
e) članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
f) djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja – do navršene 30.godine života;
g) djeca ratnih vojnih invalida – do navršene 30. godine života;
h) djeca demobiliziranih branilaca koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu
Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao
maloljetna lica ili šest mjeseci po punoljetstvu – do navršene 30.godine života.
II. Pravo učešća na konkursu, kao posebni korisnici prava po Uredbi, imaju :
a) djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca, kojim je prestalo pravo na porodičnu
invalidninu – do navršene 35. godine života;
b) djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja kojim je prestalo
pravo na mjesečni novčani dodatak i djeca umrlih ratnih vojnih invalida koja nisu korisnici prava
na porodičnu invalidninu – do navršene 30.godine života;
c) djeca umrlih demobiliziranih branilaca koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili su
ih isti izdržavali najmanje posljednju godinu dana prije smrti – do navršene 30.godine života.
III. Pravo učešća na konkursu lica iz tačke I i II imaju pod uvjetom:
a) da su srednje obrazovanje stekli u školama na području Bosne i Hercegovine;
b) da imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno do
dana podnošenja zahtjeva, osim povratnika u Republiku Srpsku;
c) oni ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja
privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo;
d) čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 769,60 KM (80% prosječne neto plaće
isplaćene u Kantonu u prethodnoj godini);
e) da su studij na visokoškolskoj ustanovi upisali do navršene 25.godine života.
Odredba tačke d) ne odnosi se na kandidate – članove porodica šehida, poginulih, umrlih i
nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida i članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih
dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
Odredba tačke e) ne odnosi se na kandidate – dobitnike ratnih priznanja ili odlikovanja, ratne
vojne invalide i demobilizirane branioce koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u
sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili
kao maloljetna lica ili šest mjeseci po punoljetstvu.
IV. Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:
a) koji imaju status apsolventa;
b) koji u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisuju istu godinu studija;
c) koji su na vanrednom studiju;
d) koji primaju kredit ili stipendiju drugog davaoca;
e) koji su studenti II ciklusa studija u radnom odnosu;
f) koji su upisali studijsku godinu po osnovu bezuslovnog upisa, odnosno po osnovu člana 124. stav
(5) Zakona o visokom obrazovanju ZDK („Službene novine ZDK“ br. 6/09, 09/13, 13/13, 04/15,
05/18, 4/19 i 19/20)
V. Kriteriji za izbor kandidata
Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrši se na osnovu ostvarenih bodova primjenom slijedećih
kriterija:
a) ostvaren uspjeh u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini;
b) socijalno-ekonomska situacija;
c) ratna priznanja, ratni staž i invaliditet.
Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 15. do 21. Uredbe o stipendiranju redovnog
studija branilaca i članova njihovih porodica, objavljenih na web stranici Zeničko-dobojskog
kantona www.zdk.ba.
VI. Izbor kandidata bez bodovanja:
a) kandidati iz stava I. tačka a) do tačke e) i stava II.;
b) djeca ratnih vojnih invalida sa procentom invaliditeta 70% i više;
c) kandidati sa procentom invaliditeta 70% i više.
VII. Zainteresovani kandidat uz prijavu prilažu sljedeće dokaze :
a) dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice;
b) uvjerenje o kretanju (kao dokaz o prebivalištu);
c) potvrdu o redovnom studiju;
d) dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini (ovjerena kopija
svjedočanstva/uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena u predhodnoj studijskoj godini sa
ovjerenom kopijom stranice indeksa koja sadrži podatke o ovjeri posljednjeg semestra);
e) dokaz o nezaposlenosti studenta II ciklusa (uvjerenje nadležne Poreske ispostave o statusu
osiguranika-studenta, odnosno da se isti ne vodi u jedinstvenom sistemu uplate doprinosa);
f) ovjerenu kućnu listu;
g) uvjerenje o prosječnim prihodima zaposlenih za posljednja tri mjeseca računajući do dana objave
konkursa ili ček za penzionere, odnosno dokaz o nezaposlenosti punoljetnih članova domaćinstva
(uvjerenje nadležne Poreske ispostave o statusu osiguranika odnosno da se isti ne vodi u
jedinstvenom sistemu uplate doprinosa);
h) ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti – obrazac SPR
1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/Godišnju prijavu dohotka) za prethodnu
kalendarsku godinu;
i) ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;
j) ovjerenu izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu;
k) izvod iz matične knjige umrlih (za umrlog roditelja), a za razvedene roditelje pravosnažnu
presudu o razvodu braka;
l) rješenje nadležne institucije o procentu invaliditeta studenta-aplikanta i članova njegove
porodice.
VIII. Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.
Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za
branilačko-invalidsku zaštitu u gradu/općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti
obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

povezani članci

Najnovije