Subota, 24 Februara, 2024

JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Visoko raspisuje: JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta

JU „CENTAR ZA KULTURU, SPORT I INFORMISANJE“ VISOKO
Broj: 01/1-517/23
Visoko, 19.12.2023.
Na osnovu članova 27. i 32. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 6/92,8/93 i 13/94), i člana 20a, stav (2). Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-Dobojskom kantonu („Službene novine Ze-Do kantona“, broj: 9/23 od 12.06.2023. godine), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove „Centar za kulturu, sport i informisanje“ Visoko broj: 01/1-239/23 od
19.06.2023.godine, Odluke Upravnog odbora o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos broj: 01/3- 190/23 od 12.12.2023.godine i Saglasnosti Gradonačelnika broj: 01/1-02-1913/23 od 18.12.2023.godine, JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Visoko raspisuje:

JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta JU „CENTAR ZA KULTURU, SPORT I INFORMISANJE“ VISOKO
I
Javna ustanova „Centar za kulturu, sport i informisanje“ Visoko, Alije Izetbegovića br.27., 71300 Visoko, raspisuje javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme za jednog (1) izvršioca sa probnim radom od 3 mjeseca.
II
Izrazi koje se upotrebljavaju u ovom javnom oglasu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
III
SEKTOR ZA INFORMISANJE
1. RADNO MJESTO – Tehničar za multimediju – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme sa
probnim radom od 3 mjeseca
– Opis poslova: Obezbjeđuje ispravnost ukupne tehnike web-portala, fb-a i ostalih medija u Ustanovi;
Uređuje, vodi i kreira multimedijalne sadržaje na web-portalu, fb-u i ostalim medijima u Ustanovi;
Presnimava i umnožava TV i radio materijal; Kompletira i dostavlja play liste ovlaštenim agencijama za zaštitu autorskih i srodnih prava, odgovara za pravovremenost dostavljanja ovih informacija/play listi i njihovu tačnost, informniše Urednika novinara i Rukovodioca sektora za informisanje o navedenim materijalima; Priprema dizajn i obradu svih materijala za potrebe Ustanove; Materijalno i finansijski odgovara za ispravnost opreme i osnovnih sredstva koja mu je data na korištenje ili na drugi način stavljena na raspolaganje; Odgovara za tačnost i kvalitet posla; Kontroliše ispravnost video zapisa za potrebe RAK-a; Daje maksimalnu kreativnost u svim segmentima svog posla; Kontroliše svaki segment posla kojeg obavlja i odgovara za kvalitet obavljenog posla u domenu cjelokupne multimedije Ustanove; Koordinira svoj rad i sarađuje sa svim radnicima zaposlenim u Ustanovi; Čuva i pažljivo rukuje opremom i cjelokupnom imovinom Ustanove; Sarađuje sa ostalim zaposlenicima u Ustanovi prilikom realizacije poslova u Sektoru za informisanje; Stručno i savjesno obavlja i sve ostale poslove po nalogu Direktora.
Opći uslovi:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina života,
3. da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
4. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine.
Posebni uslovi: SSS/ IV stepen stručne spreme tehničkog usmjerenja, 6 (šest) mjeseci na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada u računarskim programima za multimediju i programiranje i posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije.
Pripadajuća osnovna neto plaća je 680,00 KM.
NAPOMENA: Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata.
IV
POTREBNI DOKUMENTI:
1. Uz prijavu kandidata potrebno je dostaviti potpisanu Prijavu na javni oglas, CV, odnosno biografiju, kontakt telefon i e-mail.
2. Uz prijavu na javni oglas kandidati su obavezni dostaviti ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 3 mjeseca kojima se dokazuje ispunjavanje traženih općih i posebnih uslova i to:
a) Uvjerenje o državljanstvu,
b) Izvod iz matične knjige rođenih,
c) Dokaz o vrsti i stepenu školske spreme (diploma ili uvjerenje o završenom osnovnom ili srednjem
obrazovanju iz kojih se vidi da je sa uspjehom završio obrazovanje i stekao potrebno zvanje.)
Napomena: Neće se uzeti u razmatranje prijave kandidata koji kao dokaz o traženom obrazovanju dostave svjedodžbe o završenom I, II, III i IV razredu srednje škole, a uz navedene svjedodžbe ne dostave diplomu ili uvjerenje o završenom obrazovanju ili svjedodžbu o završenom obrazovanju.
d) Potvrda o radnom iskustvu u struci nakon sticanja zvanja (potvrdu ili uvjerenje poslodavca kod kojih je kandidat radio ili trenutno radi ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO) ili ugovor o radu. Uz uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji nadležne institucije obavezno je dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga), tako da se može vidjeti sa kojom stručnom spremom je kandidat radio. Ukoliko se kao dokaz o iskustvu dostavlja potvrda poslodavca ista je obavezna da sadrži sljedeće podatke: – naziv i sjedište poslodavca, broj, datum i mjesto izdavanja potvrde, podatke o
nazivu radnog mjesta, odnosno vrsti poslova koje je kandidat obavljao, obavezno naznačenu školsku spremu sa kojom je obavljao navedene poslove, period obavljanja poslova, potpis ovlaštenog lica i pečat. Kao dokaz o radnom iskustvu neće se uzimati u razmatranje radna knjižica, pismo preporuke i ugovor o djelu.
e) Ovjerena kopija važeće vozačke dozvole za kandidate koji se prijavljuju na one poziciju gdje se to traži kao uslov;
f) Ovjeren dokaz o poznavanju rada na računaru za poziciju gdje se to traži kao uslov. Kao dokaz o poznavanju rada na računaru prihvatit će se:
a. Uvjerenja škola ili drugih agencija koje se bave obukom na računaru
b. Ovjeren dokaz o položenom ispitu informatike
c. Ovjerena fotokopija indeksa/dodatka diplomi ili svjedočanstvo o završenom razredu ili
obrazovanju gdje je kandidat pohađao predmet informatike
d. Ovjeren prepis ocjena gdje se vidi da je kandidat pohađao predmet informatike
e. Ukoliko kandidati dostave neki od navedenih dokaza potrebno je da naglase da se navedeni dokument podnosi kao dokaz o poznavanju rada na računaru.
g) Ovjerena izjava kojom se potvrđuje da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
h) Uvjerenje o radnoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, kandidat koji bude izabran obavezan je isto dostaviti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata.
IV
NAPOMENE:
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Kriteriji na osnovu kojih će Komisija napraviti ispitna pitanja za intervjuu, te po kojima će vršiti bodovanje kandidata su: fleksibilnost/prihvatanje drugačijeg mišljenja, motiviranost/entuzijazam, predznanje o poslu, relevantno radno iskustvo, analitičke sposobnosti, sposobnost iznalaženja rješenja, vještina komunikacija i potencijal za razvoj.
Kandidati koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali sve opće i posebne uslove iz javnog oglasa o terminu intervjua će biti blagovremeno obavješteni.
O rezultatima javnog oglasa kandidati koji ne budu izabrani će biti blagovremeno obavješteni.
Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na web stranici JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Visoko www.visoko-rtv.ba, web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba i web stranici JU
3
“Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona” www.zdk-szz.ba.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog javnog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.
Sva dodatna objašnjenja možete tražiti na broj telefona 032/465-597.
Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je 8 (osam) dana počev od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.
Prijave sa traženom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:
JU „CENTAR ZA KULTURU, SPORT I INFORMISANJE“ VISOKO
Kulturni Centar Altindag-Visoko
Prijeko b.b., 71300 Visoko
sa naznakom:
„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

Direktorica JU „Centar za kulturu, sport i informisanje “ Visoko

mr.iur. Amila Koso

povezani članci

POPULARNO