JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

Povodom 29. avgusta – Dana općine Visoko, a na osnovu člana 11. Odluke o javnim priznanjima općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 04/06 i 01/10), Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti Općinskog vijeća Visoko raspisuje

 

 

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja

općine Visoko za 2018. godinu

Povodom 29. avgusta – Dana općine Visoko, Općinsko vijeće Visoko dodjeljuje javna priznanja pojedincima, privrednim društvima i drugim pravnim subjektima, ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, asocijacijama i drugim organima, organizacijama i zajednicama zslužnim za privredni i društveni razvoj općine Visoko, te održanje kontinuiteta državnosti Bosne i Hercegovine.

 

Javna priznanja su:

– POVELJA OPĆINE VISOKO

– POVELJA OPĆINE VISOKO ZA ŽIVOTNO DJELO

– POVELJA O PROGLAŠENJU POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE VISOKO

 

POVELJA OPĆINE VISOKO dodjeljuje se zaslužnim pojedincima, privrednim društvima i drugim pravnim subjektima, ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, asocijacijama, organima, organizacijama i zajednicama sa područja općine Visoko, a izuzetno i za dostignuća i rezultate čiji autori nisu sa područja općine Visoko, ali su svojim angažovanjem i djelima vezani za općinu Visoko. Može se dodijeliti i prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama i organizacijama iz drugih gradova.

U jednoj godini mogu se dodijeliti najviše tri povelje općine Visoko i to: dvije pojedinačne i jedna kolektivna.

Povelja općine Visoko ne dodjeljuje se posthumno.

 

POVELJA OPĆINE VISOKO ZA ŽIVOTNO DJELO dodjeljuje se poedincima koji su u svom radu i djelovanju postigli izuzetne rezultate koji imaju općedruštvenu vrijednost i koji su značajno doprinijeli razvoju i afirmaciji općine Visoko na privrednom, naučnom, kulturnom, sportskom, humanitarnom i drugom planu.

U jednoj godini može se dodijeliti jedna povelja općine Visoko za životno djelo.

Povelja općine Visoko za životno djelo može se dodijeliti i posthumno.

 

Povelja općine Visoko i Povelja općine Visoko za životno djelo dodjeljuju se onima koji su izuzetno:

– doprinijeli razvoju i afirmaciji općine Visoko na privrednom, kulturnom, naučnom, obrazovnom, sportskom, humanitarnom ili nekom drugom području rada i djelovanja,

– doprinijeli razvoju demokratije i poštivanja ljudskih prava,

– doprinijeli zaštiti javnog reda i sigurnosti građana,

– postigli značajne rezultate na unapređenju i zaštiti čovjekove okoline.

 

POVELJA O PROGLAŠENJU POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE VISOKO dodjeljuje se građanima Bosne i Hercegovine i državljanima drugih zemalja koji su se naročito istakli u odbrani i održanju kontinuiteta državnosti Bosne i Hercegovine i razvoju i afirmaciji općine Visoko, koji su se pokazali izuzetnim patriotima i prijateljima Bosne i Hercegovine i njenih građana.

U jednoj godini može se dodijeliti jedna povelja o proglašenju počasnim građaninom općine Visoko.

Povelja o proglašenju počasnim građaninom općine Visoko ne dodjeljuje se posthumno.

 

Prijedlog za dodjelu jednog od priznanja mogu podnositi:

Građani pojedinačno ili grupno, općinski vijećnici, političke stranke, Općinski načelnik, privredna društva i drugi pravni subjekti, ustanove, udruženja građana, mjesne zajednice i drugi organi, organizacije i zajednice sa područja općine Visoko.

Predlagač ne može dati veći broj prijedloga za dodjelu javnih priznanja od broja javnih priznanja koja se dodjeljuju.

 

Prijedlog se podnosi u pisanoj formi i treba da sadrži:

– ime, prezime, adresu ili naziv predlagača,

– ime, prezime, adresu i biografiju kandidata pojedinca, odnosno naziv organizacije,

– obrazloženje sa relevantnim podacima,

– raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja,

– vrstu priznanja za koja se isti predlažu.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA JE DO 18. JUNA 2018. GODINE DO 16 SATI.

 

Javni poziv se objavljuje u lokalnim medijima općine Visoko, web stranici Općine Visoko (www.visoko.gov.ba) i oglasnoj ploči Općine Visoko.

Nepotpuni i neblagovremeni prijedlozi se neće uzimati u razmatranje.

Podnosilac prijedloga moralno i materijalno odgovara za tačnost podataka navedenih u prijedlogu.

 

Prijedloge uputiti na adresu:

 

OPĆINA VISOKO

Općinsko vijeće

Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, sa          naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja – ne otvarati“

Ulica A. Izetbegovića 12A, Visoko

 

Prijedlozi se mogu uputiti putem pošte ili predati neposredno na protokolu Općine Visoko.

Više informacija putem telefona 032/732-502.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja objavljen je na oglasnoj ploči Općine Visoko dana 18. maja 2018. godine.

povezani članci

Najnovije