Nedjelja, 23 Juna, 2024

Javni poziv za predaju prijava za odobravanje sredstava vjerskim zajednicama sa područja grada Visoko

Na osnovu člana 30. Statuta Grada Visoko («Službeni glasnik Grada Visoko» broj:10/21), Budžeta Grada Visoko za 2023. godinu, Odluke o izvršenju Budžeta grada Visoko za 2023. godinu («Službeni glasnik Grada Visoko» broj:10/22 i 2/23), i tačke V Programa utroška sredstava Transfera za pomoć vjerskim zajednicama u Budžetu Grada Visoko za 2023. godinu, broj: 01/1-02-1074/23 od 17.07.2023.godine, Gradonačelnik objavljuje:

JAVNI POZIV

za predaju prijava za odobravanje sredstava vjerskim zajednicama koje djeluju na  području grada Visoko za 2023.godinu

Grad Visoko poziva vjerske zajednice koje djeluju na području Grada Visoko, da predaju  prijave za odobravanje sredstava iz Budžeta Grada Visoko za 2023.godinu.

  1. Pravo učešća na Javnom pozivu imaju sve vjerske zajednice koje djeluju na području Grada Visoko.
  1. Uz prijavu na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) Projekat/program sa jasno navedenim ciljevima i efektima koji će se postići realizacijom projekta te okvirni budžet projekta, odnosno potrebna finansijska sredstva za realizaciju projekta;

b) Potvrda banke o solventnosti žiro računa.

Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u šalter Sali Grada Visoko ili putem pošte na adresu: Grad Visoko, Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti, sa naznakom „Prijava na Javni poziv vjerskim zajednicama  koje djeluju na području Grada Visoko za 2023.godinu“, najkasnije do 25.07.2023.godine, do 16 sati.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

povezani članci

Najnovije