Nedjelja, 25 Februara, 2024

JAVNI POZIV za finansiranje/sufinansiranje projekata izrade Monografije Visoko 92-95

Na osnovu člana 30. Statuta Grada Visoko (“Službeni glasnik Grada Visoko” broj:10/21), Budžeta Grada Visoko za 2023. godinu, Odluke o izvršenju Budžeta grada Visoko za 2023. godinu (“Službeni glasnik Grada Visoko” broj:10/22 i 2/23), na prijedlog Službe za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti, Gradonačelnik objavljuje:

JAVNI POZIV za  finansiranje/sufinansiranje projekata izrade Monografije Visoko 92-95                                                                  

Grad Visoko  poziva udruženja/organizacije civilnog društva da dostave prijedloge projekata za dodjelu sredstava  za projekat izrade Monografije Visoko 92-95 iz Budžeta Grada Visoko za 2023.godinu.

PRAVO UČEŠĆA / DODJELA SREDSTAVA                                                              

Pravo učešća i dodjelu srestava po Javnom pozivu imaju udruženja boračkih populacija/ organizacije civilnog društva koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da su osnovani u Bosni i Hercegovini;
  • da imaju sjedište na području Grada Visoko i da svoje aktivnosti realizuju na području Grada Visoko;
  • da su po prethodnom javnom pozivu ispunili obavezu podnošenja izvještaja o namjenskom utrošku sredstava;
  • da nisu ogranak i da ne obavljaju aktivnosti u ime političke partije.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  1. Popunjeni Prijavni obrazac (prilog u javnom pozivu);
  2. Projektni prijedlog za izradu monografije;
  3. Rješenje o registraciji (Izvadak iz Registra ne stariji od 3 mjeseca);
  4. Uvjerenje o poreskoj registraciji-identifikacioni broj;
  5. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2022. godinu ovjeren od nadležne agencije za finansijsko poslovanje;
  6. Potvrda banke o postojanju transakcijskog računa, dokaz da račun nije blokiran (ne starije od 3 mjese

NAPOMENA

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz trebaju biti original ili ovjerene kopije, a obrazac mora biti potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje aplikanta i ovjeren pečatom aplikanta.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv (obrazac) može se naći na web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba.

Prijava na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak-petak), u periodu od 8:00 do 14:00 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom „Za Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekta izrade Monografije Visoko 92-95- NE OTVARAJ“:

Grad Visoko

Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti

Ul.Alije Izetbegovića 12A,

71300 Visoko

Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacije je 19.12.2023.godine, u 14:00 sati.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

                                                                                  GRADONAČELNIK VISOKO

                                                                                  mr.sci Mirza Ganić, dipl.ing.

PRIJAVNI OBRAZAC PREUZMITE OVDJE

 

povezani članci

POPULARNO