Nedjelja, 23 Juna, 2024

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama

Na osnovu člana 30. Statuta Grada Visoko (“Službeni glasnik Grada Visoko”, broj: 10/21), člana 3. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji (“Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 10/13), Budžeta Grada Visoko za 2024. godinu (“Službeni glasnik Grada Visoko”, broj: 11/23 i  2/24), i Programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za 2024.godinu, broj:01/1-02-86/24 od 18.01.2024. godinu, Gradonačelnik, na prijedlog Službe za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti objavljuje:

 

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJE ĆE FINANSIRATI/SUFINANSIRATI GRAD VISOKO U 2024. GODINI

 

Grad Visoko poziva organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Grada Visoko, iz sljedećih prioritetnih oblasti:

  1. Projekti iz oblasti sporta, koji su usmjereni na stvaranje uslova i klime za razvoj i unapređenje sporta na području grada Visoko (rekreativni, školski, amaterski, liga takmičenja);
  2. Projekti iz oblasti kulture, koji su usmjereni na razvoj i afirmaciju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, projekti koji imaju tradicijsku osnovu i projekti koji doprinose razvoju i uspjehu općeg kulturnog nivoa;
  3. Projekti unapređenja socijalne politike i socijalne uključenosti, projekti unapređenja društvene uključenosti i društvene kohezije u lokalnoj zajednici, gender, ljudska prava, prava osoba sa invaliditetom, prava manjinskih grupa i unapređenje zdravlja stanovništva.

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od  500,00 KM – 15.000,00 KM (konvertibilnih maraka).

Svi projekti se moraju završiti do 31.12.2024. godine.

 

PRAVO UČEŠĆA:

 

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u  smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

 

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA:

 

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za Grad Visoko, sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba.

 PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom traženom dokumentacijom) se mora dostavit u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 14:00 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom: „Za javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama“:

Grad Visoko:  

Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti

Centar za pružanje usluga građanima Grada Visoko

Alije Izetbegovića 12A,

71300 Visoko

Bosna i Hercegovina

 

Rok za predaju aplikacija je 13.05. 2024. godine, u 14:00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Gradskoj upravi će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Rezultati o prihvaćenim i odbijenim projektnim prijedlozima svih aplikanata bit će objavljeni, u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva na web stranici Grada Visoko (www.visoko.gov.ba), kao i na oglasnoj ploči Grada Visoko.

 

GRADONAČELNIK
mr.sci Mirza Ganić dipl.ing

PROJEKTNI PRIJEDLOG

MATRICA LOGIČKOG OKVIRA

PLAN AKTIVNOSTI I PROMOCIJE

ADMINISTRATIVNI PODACI O APLIKANTU

FINANSIJSKA IDENTIFIKACIONA FORMA

IZJAVA O PODOBNOSTI

LISTA ZA PROVJERU

PREGLED BUDŽETA

SMJERNICE ZA APLIKANTE

 

povezani članci

Najnovije