Petak, 19 Aprila, 2024

Javni oglas za prijem u radni odnos – Ljekar Porodične medicine

Na osnovu člana 26. Statuta JU”Dom zdravlja”Visoko, člana 4. stav 2. i 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU”Dom zdravlja”Visoko i Odluke Upravnog odbora broj 01-2400/18. od 16.08.2017. godine, Direktor JU ”Dom zdravlja” Visoko raspisuje:

Javni oglas za prijem u radni odnos

I RADNO MJESTO

 1. Ljekar u službi Porodične medicine:

Doktor medicine                            2 izvršioca          na određeno vrijeme – na period od 12 mjeseci.

II USLOVI

Kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće :

a.) Opšti uslovi:

Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka doktora medicine definisane Zakonom i Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU”Dom zdravlja”Visoko kako slijedi:

 • da je državljanin BiH,
 • da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost,
 • završen medicinski fakultet,
 • posjedovanje licence za samostalan rad izdatu od strane nadležne komore ili potvrdu da je u postupku izdavanja iste.

b.) Posebni uslovi :

 • Doktor medicine sa položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili dokazom da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore.
 • Minimalno 6 mjeseci radnog iskustva u struci na poslovima doktora medicine.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na ovaj javni oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Diplomu o završenom medicinskom fakultetu,
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 3. Licencu za samostalan rad ili potvrdu nadležne Komore da je u postupku izdavanja ili produženja licence za radno mjesto iz tačke,
 4. Izvod iz matične knjige rođenih,
 5. Uvjerenje o državljanstvu,
 6. Potvrdu o radnom iskustvu izdatu od strane pravnog lice gdje je sticano radno iskustvo.

(Dostavljeni dokument/dokaz o položenom stručnom ispitu smatra se i računa kao 6 mjeseci radnog iskustva).

Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerena kopija. Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ kao i lične podatke te tačnu kontakt adresu i kontakt telefona a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

IV POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u koverti sa naznakom “Prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos doktor medicine – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu :

JAVNA USTANOVA “DOM ZDRAVLJA”VISOKO

BRANILACA BIH broj 22.

 71300 VISOKO

Na poleđini koverte obavezno upisati kontakt informacije kandidata (ime i prezime i kontakt telefon)

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa na web stranici JU “Dom zdravlja” Visoko.

Kandidati koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Javni oglas biće objavljen na web stranici JU”Dom zdravlja”Visoko, na zvaničnoj web stranici Osnivača općine Visoko i u dnevnom listu Oslobođenje.

Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće pozvani na intervju od strane Komisije za provođenje procedure po Javnom oglasu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

povezani članci

POPULARNO