Petak, 21 Juna, 2024

JAVNI OGLAS ZA IZDAVANJE ŠKOLSKE KUHINJE POD ZAKUP U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GODINI

Na osnovu Odluke Školskog odbora broj 406-1/23. od 03.07.2023.godine,

OŠ “Alija Nametak” Buci-Visoko objavljuje

JAVNI OGLAS

ZA IZDAVANJE ŠKOLSKE KUHINJE POD ZAKUP U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GODINI

I

Predmet javnog oglasa je izdavanje u zakup:

– školske kuhinje veličine – 25 m², koja je djelimično opremljena inventarom, u prizemlju školske zgrade na adresi: Buci 74, 71 300 Visoko.

Prostor školske kuhinje iznajmljuje se namjenski za školsku kuhinju, a u cilju redovnog snabdijevanja učenika i radnika škole hranom i napicima.

II

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje ugostiteljsko-uslužne djelatnosti ili pravna i fizička lica koja će pravovremeno pribaviti zakonom tražena rješenja i dokumentaciju.

III

Cijena za korištenje školske kuhinje iznosi 200,00 KM (dvije stotine konvertibilnih maraka) mjesečno.

U cijenu su uračunati troškovi grijanja, utrošak električne energije i utrošak vode.

IV

Izabrani ponuđač dužan je obezbijediti zakonom predviđena odobrenja za rad do početka rada.

V

Ponuda za zakup prostora u svrhu školske kuhinje treba da sadrži:

1. Tačan naziv, adresu i broj telefona ponuđača (Prijavni obrazac);

2. Ponuda otkucana na A4 papiru sa oznakom firme (memorandumom firme) pečatom i potpisom, a koja će sadržavati sljedeće podatke:

2.1 Pecivo:

2.1.1. kifla (minimalno tri vrste sa težinom i cijenom),

2.1.2. peciva,

2.1.3. sendvič (minimalno tri vrste sa težinom i cijenom),

2.1.4. pite iz asortimana proizvodnje (sa težinom i cijenom),

2.2. negazirani sokovi isključujući energetske napitke

(sa količinom i cijenom).

2.3. Drugi asortiman iz ponude sa nazivom i cijenom.

3. Aktuelni izvod iz sudskog registra za bavljenje ugostiteljsko-uslužnom djelatnošću (ne stariji od 3 mjeseca) ili dokaz nadležne službe da je odobreno obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ne stariji od 3 mjeseca);

4. Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija);

5. Reference o dosadašnjem radu;

6. Izjava da ponuđač nema neizmirenih poreskih obaveza (sačinjena od strane ponuđača i ovjerena od strane nadležne institucije)

ili izjavu da će gore navedenu dokumentaciju pravovremeno dostaviti.

VI

Kriterij za izbor:

Prvenstvo pri odabiru će imati ponuđači koji budu imali:

– asortiman ponuđenih proizvoda sa najpovoljnijom ponudom proizvoda i cijena u odnosu na tržišne cijene;

– ako su dvije ili više ponuda fizičkih ili pravnih lica jednake, prednost ima ponuđač koji ima bolje reference.

VII

Prava i obaveze između ugovornih strana regulisat će se posebnim ugovorom, koji se zaključuje najdalje do 30.06.2024. godine.

VIII

Postupak izbora će provesti komisija koju imenuje Školski odbor.

Svi zainteresovani svoje pismene ponude mogu predati lično na protokol kod sekretara škole ili putem pošte na adresu:

OŠ “Alija Nametak“ Buci-Visoko, Buci 74, 71 300 Visoko sa naznakom „Prijava na Javni oglas za školsku kuhinju – NE OTVARAJ“.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti uzete u razmatranje.

Javni oglas bit će objavljen na facebook stranici škole, oglasnoj tabli škole, te sredstvima javnog informisanja počevši od dana 23.08.2023. godine.

Javni oglas ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 31.08.2023.godine.

Prostor koji se daje u zakup može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 8,00-12,00 sati.

Ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda koje će se održati u prostorijama Škole, dana 04.09.2023.godine u 10:00 sati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 032/ 465 -174

NAPOMENA:

O rezultatima Javnog oglasa Škola će pismenim putem obavijestiti sve ponuđače.

Škola zadržava pravo da jednostrano raskine ugovor u slučaju da se ugovarač ne pridržava kućnog reda Škole i Ugovora o zakupu.

povezani članci

Najnovije