Javni oglas Gradske izborne komisije Visoko

Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 3. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 , 41/20, 38/22, 51/22, 67/22 i 24/24), a u vezi s članom 26. Pravilnika o postupku imenovanja i razrješenja biračkih odbora za Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2024. godine, broj: 05-1-02-2-577-1/24 od 03.05.2024. godine, izborna komisija osnovne izborne jedinice Visoko dana 16.05.2024. godine, raspisuje

 

J A V N I  O G L A S

za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika

 

 

 1. Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika.

 

 1. Uslovi za imenovanje:

 

Opći uslovi:

 1. Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.
 2. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3.Izbornog zakona BiH) :
 3. koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
 4. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
 5. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;
 6. koji je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima;
 7. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

 

Posebni uslovi:

-da ima prijavljeno prebivalište u općini za koju se imenuje u birački odbor, u pravilu da je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje,

-da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV ili V stepen stručne spreme,

– da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije BiH.

 

III.  Potrebna dokumentacija:

 

 1. prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3),

 

 1. Rok za podnošenje prijava

 

Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada Visoko, na internet stranici grada i sredstvima javnog informisanja (lokalni radio, štampani mediji).

 

 

 

 1. Organ za provođenje postupka

 

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi izborna komisija osnovne izborne jedinice Visoko.

 

 1. Ostale informacije

 

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu izborne komisije osnovne izborne jedinice Visoko ili na internet stranici grada.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije sa naznakom:

Gradska izborna komisija Visoko

Adresa: Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko

 

„Prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika-ne otvarati“.

 

Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

 

Predsjednica

Gradske izborne komisije Visoko

Samra Vračo

Broj: 02/1-10/24

Visoko, 15.05.2024.godine

povezani članci

Najnovije