Ponedjeljak, 22 Jula, 2024

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora/ice JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Raspisuje se Konkurs za izbor i imenovanje direktora/ice JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko. Imenovanje se vrši na mandatni period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja. Isto lice ne može biti uzastopno imenovano na više od dva mandata u istoj ustanovi, računajući i tekući mandat.

I OPIS POZICIJE DIREKTORA

Direktor predškolske ustanove, pored poslova i zadataka utvrđenih Zakonom obavlja i slijedeće poslove:a)predlaže program odgojno-obrazovnog rada i aktivnosti za unapređenje tog rada u okvirugodišnjeg programa rada i poduzima odgovarajuće mjere za njihovo provođenje, b)vrši izbor i postavljanje svih ostalih zaposlenika i sa njima zaključuje ugovor o radu odnosno donosi odluku o prestanku ugovora o radu,c)odlučuje o raspoređivanju zaposlenika predškolske ustanove na određene poslove i zadatke,d)prati i usmjerava rad odgajatelja i drugih zaposlenika predškolske ustanove,e)podnosi izvještaj o uspjehu i postignutim rezultatima odgojno-obrazovnog rada, upravnom odboru predškolske ustanove, osnivaču i Pedagoškom zavodu koji vrši stručni nadzor,f)vrši i druge poslove predviđene pravilima predškolske ustanove.

II USLOVI ZA IZBOR

Kandidat za imenovanje na poziciju direktora u Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i

obrazovanje Visoko mora ispunjavati  opće i posebne uslove.

Opći uslovi su:

 1. da je državljanin BiH,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da je zdravstveno sposoban,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u instituciji u koju se kandiduje pet godina o dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 5. da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji u kojoj se kandiduje,
 6. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs,
 7. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine),
 8. da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/80),
 9. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 34/03), i
 10. da nema privatni / finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandiduje.

Posebni uslovi su:

 1. kandidat mora imati visoku stručnu spremu, odnosno završen najmanje prvi studijski ciklus u području predškolskog odgoja, pedagogije, specijalne pedagogije ili psihologije, a izuzetno za direktora predškolske ustanove može biti imenovan i nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja
 2. najmanje pet (5) godina rada na poslovima odgoja i obrazovanja,
 3. položen stručni ispit,
 4. da se naročito ističe svojim radom u organizaciji odgojno – obrazovne djelatnosti, pedagoškoj teoriji i praksi,
 5. da posjeduje stručne, organizacione i rukovodne sposobnosti,
 6. da priloži Program rada predškolske ustanove za mandatni period.

III SADRŽAJ PRIJAVE

Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz konkursa, kandidati su uz potpisanu prijavu koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon dužni dostaviti i sljedeće dokumente (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci):

 1. a) diploma o završenom obrazovanju,
 2. b) dokaz o traženom radnom stažu,
 3. c) dokaz o položenom stručnom ispitu za samostalan odgojno – obrazovni rad,
 4. d) program rada predškolske ustanove za mandatni period,
 5. e) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), i
 6. f) ovjerenu izjavu kandidata o činjenicama nabrojanim u tačkama 4. do 10. Općih uslova konkursa.

Napomene:

Izabrani kandidat će biti u obavezi u određenom roku dostaviti:

– ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta,

– uvjerenje o nekažnjavanju ili uvjerenje da fizičko lice nije osuđivano za krivično djelo ili privredni prijestup (izdaje MUP), i

– uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka – izdaje Sud.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja ( datum objave 26.06.2024. godine , krajnji datum za predaju dokumenata je 10.07.2024godine).

Na osnovu Pravilnika o platama JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, pripadajuća plata za mjesto direktora/ice iznosi 1.260,00KM.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili preporučeno poštom na adresu:

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko,

Upravni odbor za direktora/icu Javne ustanove zapredškolski odgoj i obrazovanje Visoko,

Adresa : Donje Rosulje bb, 71300 Visoko

sa naznakom: „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko – NE OTVARATI“

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opće i posebne uslove, neće biti uzete u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće obaviješteni o mjestu i vremenu obavljanja intervjua. Po okončanju procedure po Javnom konkursu, dokumentacija priložena prijavi neće se vraćati kandidatima, osim na osnovu pismenog zahtjeva kandidata.

Tekst javnog konkursa možete preuzeti KONKURS DIREKTORICA VRTIĆA VRTIĆ VISOKO

 

povezani članci

Najnovije