Srijeda, 17 Aprila, 2024

IZVJEŠTAJ SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO

U Velikoj sali Općine Visoko u četvrtak (27.9.2018), sa početkom u 16:00 sati, počela je 22. sjednica Općinskog vijeća Visoko (saziva 2016 – 2020. godina).

Kašnjenje na sjednicu su najavili vijećnici Dejan Šćepanović, Emir Džafić i Emina Jusić.

Dnevni red je usvojen jednoglasno, sa 22 glasova ZA, a na sjednici se raspravljalo o 14 tačaka dnevnog reda, koje su izglasane sljedećim redoslijedom:

 

1. Izvod iz zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Na izvod iz zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Visoko nije bilo primjedbi, te je Općinsko vijeće isti usvojilo sa 22 glasa ZA.

2. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Prijeko KTK”  Visoko

Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 22 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Prijeko KTK”  Visoko

3. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Ravne”  Visoko

Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 22 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Ravne”  Visoko

4. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana nacionalnog spomenika arheološko područje  “Mili” –  Visoko

Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 22 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana nacionalnog spomenika arheološko područje  “Mili” –  Visoko

5. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana “Prijeko” Visoko

Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 22 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana “Prijeko” Visoko

6. Nacrt  odluke o usvajanju Urbanističkog projekta „Sebilj“ Visoko

Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 23 glasa ZA usvojilo Nacrt  odluke o usvajanju Urbanističkog projekta „Sebilj“ Visoko

7. Nacrt  odluke o provođenju Urbanističkog projekta „Sebilj“ Visoko

Općinsko vijeće je sa 23 glasa ZA usvojilo Nacrt  odluke o provođenju Urbanističkog projekta „Sebilj“ Visoko

8. Prijedlog odluke o komunalnom redu

Općinsko vijeće je nakon rasprave, sa 16 glasova ZA i 7 UZDRŽANIH usvojilo  Prijedlog odluke o komunalnom redu

9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju  Budžeta općine Visoko     za 2018.godinu

Općinsko vijeće je nakon rasprave, sa 15 glasova ZA i 8 UZDRŽANIH usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju  Budžeta općine Visoko za 2018.godinu

10. Prijedlog odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za zaštitu djece općine Visoko   2019-2021.

Općinsko vijeće je 23 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za zaštitu djece općine Visoko   2019-2021.

11. Prijedlog odluke o imenovanju Zdravstvenog savjeta općine Visoko

Općinsko vijeće je sa 22 glasa ZA i 1 UZDRŽAN usvojilo Prijedlog odluke o imenovanju Zdravstvenog savjeta općine Visoko

 

12. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Visoko za period I-VI 2018.godine

Općinsko vijeće je sa 15 glasova ZA i 8 UZDRŽANIH usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Visoko za period I-VI 2018.godine

13. Informacija o aktivnostima za ostvarivanje prava i pomoći u cilju poboljšanja  stambenog i socijalno-ekonomskog položaja branilaca i njihovih porodica u  2017.godini

Općinsko vijeće sa 23 glasa ZA, usvojilo ovu tačku.

 14. Vijećnička pitanja i inicijative

 

Sjednica je sa radom završila u 17 sati i 22 minuta uz prisustvo 23 vijećnika.

povezani članci

POPULARNO