Četvrtak, 25 Jula, 2024

Inžinjerska komora FBiH traži izmjene Uredbe o građenju

Inžinjerska komora FBiH uputila je Vladi FBiH incijativu za izmjene i dopune Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju.

Ovom uredbom propisuju se uslovi i način uređenja gradilišta, način i vođenje obavezne dokumentacije na gradilištu, te učesnici u građenju građevina i zahvata za koje odobrenje za građenje/uklanjanje izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja, uslovi za izdavanje i oduzimanje ovlaštenja pravnim i fizičkim osobama, registar ovlaštenja izdanih pravnim i fizičkim osobama, nadzor i kaznene odredbe. 

Jedan od razloga za donošenje izmjena i dopuna Uredbe je jasno i precizno utvrditi nadležnosti u vezi izdavanja određenih akata za učesnike u građenju, odnosno ovlaštenja za pravna lica i Licence za fizička lica.

Svjesni vrlo teške i složene situacije u kojoj se nalazi bh. privreda i inžinjerska struka uopće, smatraju da svi zajedno moraju uložiti dodatne napore kako bi prevazišli izazove.

“Po tom pravilniku Federalno ministarstvo prostornog uređenja bi trebalo da izdaje licence za inženjere i fizička lica, a mi smatramo da to treba Inžinjerska komora i zbog toga smo je osnovali”, navodi za Akta.ba Mirsad Jašarspahić, potpredjednik PKFBIH, dodajući da su jasno precizirali članove koje treba izmijeniti da bi olakšali inžinjerima.

Napominje da je Inžinjerska komora FBiH osnovana kako bi upotpunila proces izdavanja dozvola i licenci, olakšala sistem i bila na usluzi.

U inicijativi se također navodi da nisu bili uključeni u izradu Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju, čiji je pravni osnov za njeno donošenje Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH.

Traže da se pokrene procedura izmjena i dopune pomenute Uredbe, kao i uvažavanje razloga za izmjene i dopune.

U prijedlogu izmjene i dopune Uredbe traže brisanje riječi “fizičkom” i “fizičkih”, koje se mijenjaju sa “Ovlašteno fizičko lice koje posjeduje Licencu za projektovanje ili izvođenje izdatu od strane Inžinjerske komore FBiH”.

“Time se otklanjaju nedoumice u pogledu nadležnosti izdavanja određenih akata učesnika u građenju i određuju stručne Licence za fizička lica, koja su vezana isključivo o stručnoj osposobljenosti fizičkih lica i isti su u nadležnosti Inžinjerske komore Federacije BiH”, dodaje.

Također, predlažu izmjenu člana 58. prema kojem Ministarstvo vodi registar pravnih lica za projektovanje (projektanti), a Inžinjerska komora FBiH registar fizičkih lica za projektovanje (projektanti) te lica kojima je izdata, produžena, izmijenjena ili dopunjena i oduzeta Licenca.

“Imajući u vidu kontinuiran rad institucija FBiH na adaptaciji pravila i principa EU legislativa u oblasti prostornog uređenja, ističemo da je potreba za prepoznavanjem Inžinjerske komore prepoznata i od strane EU legislative Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i vijeća od 12. decembra 2006. godine o uslugama na unutarnjem tržištu“, navode iz komore.

Inžinjeri Inžinjerske komore Federacije BiH ovim putem pozivaju Vladu FBiH da izmijeni Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju donesene po osnovu Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije, te Inžinjersku komoru Federacije BIH uvrsti kao ravnopravnog partnera s ciljem očuvanja struke koja je neophodna za dalji razvoj i prosperitet.

“Ukoliko Vlada FBiH ne uvaži naš zahtjev, iskoristiti ćemo sve pravne mehanizme kako bi zaštitili struku ali i integritet Inžinjerske komore FBIH”, ističu. 

Inžinjerska komora Federacije BiH osnovana 23. januara 2020. godine, a okuplja više od 900 inžinjera svih struka sa preko trinaest različitih strukovnih sekcija, odnosno zanimanja.

Cilj IKFBIH je afirmacija i razvoj inžinjerstva u BiH, razmjena informacija, prijenosa iskustava, unapređenje struke, boljeg razumijevanja, te svakodnevna koordinacija sa predstavnicima vlasti, kao i ostvarivanje interesa od važnosti za inžinjere i inžinjersku komoru.

RTV Visoko/Akta.ba

povezani članci

Najnovije