Utorak, 16 Jula, 2024

IZVJEŠTAJ SA 3. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA VISOKO

U Velikoj sali Grada Visoko danas (petak, 25.10.2019.), sa početkom u 16:00 sati, počela je 3. sjednica Gradskog vijeća Visoko (saziva 2016 – 2020. godina).

Dnevni red je usvojen sa 24 glasa ZA, a na sjednici se raspravljalo o 12 tačaka dnevnog reda, koje su izglasane sljedećim redoslijedom:

Prije dnevnog reda vijećnici su donijeli zaključak kojim su podržali stavove Medžlisa Islamske zajednice Visoko i Franjevačkog samostana Sv. Bonaventure, a vezano za informacije u medijima o lokaciji kasarne u Visokom kao mogućem smještaju migranata. Ovaj zaključak je usvojen sa 24 glasa ZA.

1.   Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Visoko

Na izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Visoko nije bilo primjedbi, te je Gradsko vijeće isti usvojilo sa 24 glasa ZA.

2.   Prijedlog izmjena  i dopuna Budžeta  Grada Visoko za 2019.godinu
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog izmjena  i dopuna Budžeta  Grada Visoko za 2019.godinu sa 13 glasova ZA,8 PROTIV i 3 UZDRŽANIH.

3.  Prijedlog  izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta  Grada Visoko za   2019.godinu.
IZVJESTILAC:Emir Fejzović,pomoćnik Gradonačelnice
Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog  izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta   Grada Visoko za   2019.godinu. sa 14 ZA, 8 PROTIV I 2 UZDRŽANIH.

4.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa utroška sredstava tekućeg održavanja na području Grada Visoko za 2019. godinu
IZVJESTILAC:Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnice

Gradsko vijeće je ovaj prijedlog usvojilo sa 13 glasova ZA, 8 PROTIV i 3 UZDRŽANIH.

5.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona na području Grada Visoko za 2019. godinu
IZVJESTILAC:Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnice.

Gradsko vijeće je ovaj prijedlog  usvojilo sa 13 glasova ZA, 8 PROTIV i 3 UZDRŽANIH.

6.  Prijedlog odluke o  imenovanju člana Gradske izborne komisije Visoko
IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog odluke o  imenovanju člana Gradske izborne komisije Visoko sa 23 glasa ZA I 1 UZDRŽAN.

7.  Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JP   “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko za konačno  imenovanje  člana Nadzornog  odbora JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko
IZVJESTILAC: Suada Koljenovićpredstavniku Grada Visoko u Skupštini  JP  “Visoko
Ekoenergija” d.o.o.Visoko  iZekija Omerbegović, sekretar Gradskog  vijeća Visoko

Gradsko vijeće je ovaj prijedlog Zaključka usvojilo sa 16 glasova ZA i 8 PROTIV.

8. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JKP   
“Visoko “d.o.o. Visoko za  konačno imenovanje  člana Nadzornog  odbora JKP “Visoko”
d.o.o.
IZVJESTILAC: Suada Koljenović predstavnik Grada Visoko u Skupštini  JKP  “Visoko “d.o.o.
Visoko  i Zekija Omerbegović, Gradskog vijeća Visoko
Gradsko vijeće je sa 15 glasova ZA, 8 PROTIV i 1 UZDRŽAN usvojilo Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JK  “Visoko “d.o.o. Visoko za  konačno imenovanje  člana Nadzornog  odbora JKP “Visoko”d.o.o.

9.  Izvještaj o  izvršenju Budžeta Grada Visoko za  period 1.1.2019.- 30.06.2019.godine.
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice

Gradsko vijeće je ovaj prijedlog  usvojilo sa 15 glasova ZA, 8 PROTIV i 1 UZDRŽAN.

10. Informacija o aktivnostima za ostvarivanje prava i pomoći u cilju poboljšanja stambenog i socijalno-ekonomskog položaja branilaca i članova njihovih porodica  na području Grada  
Visoko za 2018.godinu
IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica Gradonačelnice

Gradsko vijeće je ovaj prijedlog usvojilo sa 16 glasova ZA, 7 PROTIV i 1 UZDRŽAN.

11. Informacija o stanju sporta i sportskih objekata na području GradaVisoko za 2018.godinu
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice
Gradsko vijeće je ovaj prijedlog usvojilo sa 16 glasova ZA i 8 PROTIV.

12. Vijećnička pitanja i inicijative

Nove inicijative uputili su vijećnici:

– Elvedin Šabanović

-Zijada Smailagić

– Mirza Bukić

-Dejan Šćepanović

-Vahid Ramić

-Melina Pirija

-Džafić Emir

-Jusić Emina 

Sjednica je sa radom završila u 17:50 h.

 

Press Grada Visoko

povezani članci

Najnovije