Petak, 19 Jula, 2024

JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Na osnovu člana 8. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko (“Službeni glasnik Općine Visoko”, broj 9/17, 3/18 i 6/18 i “Sl.glasnik Grada Visoko” br.1/19)), Komisija za provođenje javnog konkursa za davanje u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Grad Visoko, raspisuje

JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DODJELU U ZAKUP  POSLOVNIH PROSTORA

I PREDMET JAVNOG OGLASA I DJELATNOSTI KOJE ĆE SE OBAVLJATI U POSLOVNIM PROSTORIMA

Predmet javnog oglasa za dodjelu u zakup su:

I KOMERCIJALNI POSLOVNI PROSTORI

1. Poslovni prostor u ulici Kralja Tvrtka 38, P= 39,00 m2 , I poslovna zona, (nekadašnja prodavnica “Badem”)

U navedenom poslovnom prostoru, mogu se obavljati slijedeće djelatnosti:

Trgovinske djelatnosti:

trgovina na malo, odnosno, mogu biti specijalizirane trgovinske radnje odjećom, tekstilnom robom, obućom, kozmetičkim i toaletnim proizvodima, kao i specijalizirane trgovinske radnje prehrambenim proizvodima.

2. Poslovni prostor u ulici Kralja Tvrtka 30A, P= 18,00 m2 , I poslovna zona,

U navedenom poslovnom prostoru, mogu se obavljati slijedeće djelatnosti:

Zanatska djelatnost uslužnog karaktera ili kancelarijska djelatnost

3. Poslovni prostor u ulici Kralja Tvrtka 30A, P= 18,00 m2 , I poslovna zona,

U navedenom poslovnom prostoru, mogu se obavljati slijedeće djelatnosti:

Zanatska djelatnost uslužnog karaktera ili kancelarijska djelatnost

II OSTALI POSLOVNI PROSTORI (za udruženja i političke stranke koje participiraju u radu Gradskog vijeća)

1. Poslovni prostor u ulici Ibrahima Hodžića br.3 označen kao prostor br.1, (2 kancelarije) ukupne P= 24,00 m2 , II poslovna zona, (dosadašnji korisnik Udruženje slijepih “USV” Visoko)

U navedenom poslovnom prostoru, mogu se obavljati djelatnosti udruženja :

Kancelarijska djelatnost

2. Poslovni prostor u ulici Ibrahima Hodžića br.3 označen kao prostor br.2,(2 kancelarije) ukupne P= 24,00 m2 , II poslovna zona, (dosadašnji korisnik Udruženje građana invalida rada i invalidskih penzionera općine Visoko)

U navedenom poslovnom prostoru, mogu se obavljati djelatnosti udruženja :

Kancelarijska djelatnost

3. Poslovni prostor u ulici Ibrahima Hodžića br.3 označen kao prostor br.4,(2 kancelarije) ukupne P= 36,00 m2 , II poslovna zona, (slobodan prostor)

U navedenom poslovnom prostoru, mogu se obavljati djelatnosti udruženja :

Kancelarijska djelatnost ostale aktivnosti udruženja.

III POČETNA CIJENA ZAKUPNINE

Visina zakupnine se određuje prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi. Početna cijena zakupnine za ustupanje poslovnih prostora po 1 m² mjesečno iznosi:

a) I poslovna zona 6,00 KM po m² za prostore u kojima se obavlja:

– promet robe na veliko i malo;

– kancelarijski prostor.

b)Početna cijena zakupnine po 1 m² za poslovne prostore u kojima se obavlja zanatska djelatnost iznosi:

I zona- 3,00KM/m²

c) Početna cijena zakupnine poslovnih prostora za udruženja i političke stranke koje participiraju u radu Gradskog vijeća Visoko i udruženja iznosi 1KM/m².

IV PERIOD NA KOJI SE POSLOVNI PROSTOR IZDAJE

Ugovor o zakupu poslovnih prostora zaključuje se na period od 1 godine, sa mogućnošću produženja najduže do 5 godine bez provođenja javnog konkursa ili na neodređeno vrijeme.

V KRITERIJI I MJERILA ZA DODJELU

Kriteriji i mjerila za dodjelu u zakup poslovnih prostora su:

1. visina zakupnine za 1 KM iznad početnog iznosa zakupnine – 2 boda/1KM,

2. plaćanje zakupnine unaprijed za svaki ponuđeni mjesec – 3 boda,

3. članovi uže porodice šehida i poginulih boraca (supružnik, roditelji, djeca, usvojenici) – 10 bodova,

4. procenat invaliditeta, za svakih 10% – 1 bod;

5. vojna priznanja: Zlatni ljiljan i Zlatna policijska značka – 10 bodova,

6. angažovanje borca u Armiji RBiH i MUP-a za vrijeme agresije najmanje 24 mjeseca – 5 bodova,

7. gruntovni vlasnik do 1958.godine kao i ponuđač u prvom nasljednom redu – 5 bodova.

Ponuđena cijena ne uključuje PDV.

U slučaju da dva ponuđača imaju isti broj bodova, prednost ima onaj koji je ponudio veću cijenu zakupnine.

U slučaju da dva ponuđača imaju isti broj bodova i da su ponudili isti iznos zakupnine, prednost ima onaj koji je prvi podnio prijavu na javni oglas.

U slučaju da dva ponuđača imaju isti broj bodova i da su u isto vrijeme podnijeli prijavu, prednost ima ponuda nezaposlenog lica.

VI USLOVI KOJI SE ODNOSE NA STATUS PONUĐAČA

I KOMERCIJALNI POSLOVNI PROSTORI

Pravo učešća na konkursu imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje jedne od djelatnosti koje se mogu obavljati u poslovnim prostorima navedenim u tački I Javnog oglasa, kao i lica koja su podnijela zahtjev nadležnom organu za izdavanje rješenja o obavljanju navedenih privrednih djelatnosti, uz uslov da nemaju neizmirenih obaveza prema Gradu Visoko.

II OSTALI POSLOVNI PROSTORI

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja koja su registrovana i dostavljaju finansijski izvještaj FIA-i i političke stranke koje participiraju u radu Gradskog vijeća Visoko.

Ponuda treba da sadrži:

1. Prijavu sa naznakom prostora na koji se aplicira i ponuđenu cijenu po 1 m²,

2. Osnovne podatke o subjektu prijave: naziv, adresa, telefon i kontakt osoba;

3. Potvrdu Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko o izmirenim obavezama prema Gradu Visoko,

4. Ovjerenu kopiju rješenja o registraciji subjekta, odnosno dokaz o podnesenom zahtjevu nadležnom organu za odobrenje obavljanja privredne djelatnosti,

5. Ovjerenu izjava ponuđača da će u roku od 30 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača Službi za urbanizam, stambene, geodetske poslove, katastar nekretnina i javne nabavke dostaviti odobrenje za rad, odnosno rješenje o registraciji izdato od nadležnog organa.

Ukoliko se radi o trenutnim zakupcima (koji već koriste poslovni prostor koji je predmet zakupa), uz naprijed navedene dokumente, potrebno je da dostave i slijedeće:

6. Ovjerenu izjavu o prihvatanju uslova iz člana 15. stav (4) Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Grad Visoko (“Službeni glasnik Općine Visoko”, broj 9/17, 3/18 i 6/18 i “Sl.glasnik Grada Visoko” br.1/19)), kojom potvrđuju da će prihvatiti najvišu ponuđenu cijenu zakupnine (te na taj način ostvariti prednost na javnom konkursu u vidu dodatnih 30 bodova obzirom da se radi o

dosadašnjim zakupcima predmetnog poslovnog prostora i pod uslovom da su izmirili sve obaveze po osnovu zakupa).

– Za političke stranke potvrda Gradskog vijeća Visoko da participiraju u radu Gradskog vijeća Visoko

– Za udruženja ovjerena kopija registracije i finansijskog izvještaja koji se predaje FIA-i za 2018. godinu

Dodatni dokazi za vrednovanje:

1. Ovjerena izjava ponuđača da će plaćati zakupninu unaprijed za svaki ponuđeni mjesec,

2. Uvjerenje nadležnog organa da je ponuđač član uže porodice šehida i poginulih boraca (supružnik, roditelji,djeca, usvojenici),

3. Uvjerenje nadležnog organa o procentu invaliditeta lica-ponuđača,

4. Uvjerenje nadležnog organa da je ponuđač nosilac vojnog priznanja: Zlatni ljiljan i Zlatna policijska značka,

5. Uvjerenje nadležnog organa da je ponuđač bio angažovan borac u Armiji RBiH i MUP-a za vrijeme agresije najmanje 24 mjeseca,

6. Uvjerenje nadležnog organa da je ponuđač gruntovni vlasnik do 1958.godine kao i ponuđač u prvom nasljednom redu.

7. Uvjerenje da politička stranka participiraju u radu Gradskog vijeća Visoko,

8. Ovjerena kopija registracije udruženja i ovjerena kopija finansijskog izvještaja za 2018. godinu.

VII ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA NA OGLAS

Pismene prijave na javni oglas, sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko naznačenim podacima podnosioca ponude.

Prijave se mogu podnijeti do 03.02. 2020.godine do 16,00 sati.

Pismene prijave se podnose Komisiji putem Centra za pružanje usluga građanima Gradske uprave Visoko ili preporučeno poštom na adresu:

Grad Visoko, ulica Alije Izetbegovića broj 12 A, sa naznakom Komisija za provođenje javnog konkursa za davanje u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Grad Visoko, PONUDA za poslovni prostor u ulici _________________ br. ___ Visoko – ne otvarati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VIII DODATNE INFORMACIJE

Otvaranje ponuda prispjelih na javni oglas održat će se dana 06.02.2020.godine u maloj sali Gradske uprave Visoko sa početkom u 12,00 sati.

Ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Prostori koji se daju u zakup mogu se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.

Kontrolu korištenja poslovnih prostora vršit će Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visoko.

Ukoliko učesnik javnog konkursa kome je dodijeljen poslovni prostor ne pristupi zaključenju ugovora u roku od 15 dana od dana dostavljanja poziva za zaključenje ugovora, smatrat će se da je odustao od ponude.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon: 032/732-548.

GRAD VISOKO

Komisija za raspisivanje i provođenje

konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta

i gradskih poslovnih prostora

povezani članci

Najnovije