Utorak, 23 Jula, 2024

Dnevni red za 34. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/23), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 34. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko saziv 2020 – 2024 godina održati: 28.12.2023. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati uz direktan prenos u programu TV Visoko.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R ED

 1. Izvod iz zapisnika sa 33. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko
 2. Prijedlog budžeta Grada Visoko za 2024.godinu
  IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika
 3. Prijedlog odluke o izvršenju budžeta Grada Visoko za 2024.godinu
  IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika
 4. Prijedlog odluke o odobravanju kreditnog zaduženja Grada Visoko
  IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika
 5. Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko i kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2024.godinu
  IZVJESTILAC: Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika
 6. Prijedlog programa komunalnih djelatnosti za 2024.godinu
  IZVJESTILAC: Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika
 7. Prijedlog programa utroška sredstava za tekuće održavanje na području Grada Visoko za 2024. godinu
  IZVJESTILAC: Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika
 8. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Program ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona na području Grada Visoko za 2024. godinu
  IZVJESTILAC: Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika
 9. Prijedlog programa utroška sredstava iz Fonda korišćenja šuma na području Grada Visoko
  za 2024.godinu
  IZVJESTILAC: Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika
 10. Prijedlog programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2024. godinu
  IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko
 11. Prijedlog odluke o uspostavljanju saradnje i prijateljstva između Općine Kestel /Bursa u Republici Turskoj i Grada Visoko
  IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća
 12. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:
  Prijedlog odluke o uspostavi prava stvarne služnosti na dijelu k.č. 805/56 KO Kraljevac
  IZVJESTILAC: Fadil Mostić,pomoćnik Gradonačelnika
 13. Prijedlog zaključka o potvrđivanju Odluke Skupštine JKP “Visoko” d.o.o Visoko o dopunama Statuta JKP “Visoko” d.o.o Visoko
  IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika
 14. Vijećnička pitanja i inicijative

MATERIJAL MOŽETE PREUZETI OVDJE

 

 

 

 

 

 

 

 

povezani članci

Najnovije