Utorak, 23 Jula, 2024

Danas sa početkom od 14:00 sati 35. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko  („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/23), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 35. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko saziv 2020 – 2024 godina održati: 25.01.2024. godine (četvrtak) u Sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 D N E V N I    R ED
1. Izvod iz zapisnika sa 34. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

 

  1. Prijedlog odluke o  visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine stambenog  prostora na području Grada Visoko za 2024.godinu

         IZVJESTILAC: Fadil Mostić, pomoćnik Gradonačelnika

  

  1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na dopunu Cjenovnika usluga JKP ” Visoko”d.o.o. Visoko   

IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

 

4 . Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:  4.1. Prijedlog  zaključka  o izjašnjenju na pravo preče kupovine za nekretninu k.č. 3742 KO Visoko

          IZVJESTILAC:Fadil Mostić,pomoćnik Gradonačelnika

 

  1.   Izvještaj o realizaciji  Programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2023.godinu

IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

 

  1. Vijećnička pitanja i inicijative

povezani članci

Najnovije