Preliminarna lista redovnih studenata iz Visokog koji su ostvarili pravo na stipendiju

727

Na osnovu raspisanog Konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području Ze-do kantona za akademsku 2019/2020.godinu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti je izvršila bodovanje-rangiranje i objavila Preliminarnu listu prema broju ostvarenih bodova.

Rezultati bodovanja – rangiranja mogu se pogledati na oglasnoj ploči Grada Visoko i na web stranici Grada Visoko, počev od 14.04.2020.godine.

Kandidati koji smatraju da nisu realno bodovani i rangirani mogu podnijeti pisani prigovor u roku od 8 dana ( od dana objavljivanja Obavijesti ) Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti, na protokol Grada Visoko ili u elektronskoj formi, skenirano na email:drustvene@visoko.gov.ba.

Preliminarnu lista pogledajte ovdje.