Obavještenje i poziv za stanovnike MZ Donja i Gornja Zimča

246

Poštovani,

Odrađujući brojne aktivnosti i poslove  na pokrivanju cijele teritorije  općine Visoko uslugom organizovanog sakupljanja  i  odvoza komunalnog otpada, JKP „Visoko“ d.o.o. je od januara 2018-te godine pružio ovu uslugu  stanovnicima MZ Zimča. Međutim, svi korisnici usluga odvoza komunalnog otpada  ove MZ nisu potpisali ugovore, iako su vlasnici otpada u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom  FBiH.

Kako bi ovaj posao od izuzetnog javnog interesa odradili do kraja i spriječili daljnje zagađenje životne sredine i stvaranje divljih deponija pozivamo Vas da se javite u JKP „Visoko“ u RJ 2 –Selekcija otpada, da potpišete Ugovor o odvozu komunalnog otpada.Ukoliko se ne odazovete ovom pozivu  JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko će postupiti po članu 117. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu koja imeđu ostalog propisuje:

„Vlasnici otpada, odnosno sva pravna i fizička lica kao vlasnici, odnosno korisnici stambenih ili poslovnih prostora, kao i korisnici privremeno zauzetih javnih površina, dužni su plaćati na ime prikupljanja i odvoza  komunalnog otpada nadležnom  javnom komunalnom preduzeću, bez prethodno zaključenog  ugovora sa javnim preduzećem“

JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko će shodno zakonskim mogućnostima za sve korisnike odvoza komunalnog otpada , odnosno sve vlasnike stambenih prostora sa područja MZ Zimča obračunati i ispostaviti fakture od mjeseca jula 2018.godine.

S poštovanjem,
JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko