Novac preusmjeren za hitne potrebe: Gradski vijećnici iz Visokog se odrekli paušala od 150 KM

607

Gradsko vijeće Visoko, na danas održanoj 1. vanrednoj sjednici, donijelo je jednoglasnu Odluku o visini naknade vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Visoko za vrijeme trajanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa.

Za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa, vijećnicima Gradskog vijeća neće biti isplaćivana mjesečna naknada (vijećnički paušal) u visini od 150 KM.

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH», broj 49/06) i članu 10. Privremene statutarne odluke Grada Visoko («Službeni glasnik općine Visoko», broj 5/19), kojim je propisana nadležnost Gradskog vijeća za donošenje odluka.

Gradsko vijeće će novac koji je trebao biti isplaćen za paušale preusmjeriti za hitne i neodložne potrebe na području Grada Visoko.