Medresa “Osman ef. Redžović”: Šesta generacija maturanata dobila mjesto na vakifskoj ploči

103

Danas je mjesto na vakifskoj ploči Medrese dobila Šesta generacija maturanata (1997/1998 – 2000/2001).

Uz vakuf, ovi maturanti su proučili i hatmu svojim profesorima koji su preselili na ahiret.

U ovoj generaciji bilo je ukupno 33 maturanta i 27 maturantica.

Maturanti Šeste generacije
(Razrednici Mustafa Hadžić i Džemal Salihspahić)

Ahmetović (Ibrahim, Sevleta) Halid
Alajbegović (Enver, Mirsada) Mahir
Bečirović (Sadik, Esma) Elmedin
Babić (Ahmet i Zehida) Elvedin
Bučuk (Refik, Hidajeta) Nasir
Čajlaković (Ibrahim, Rebija) Abdulah
Dedić (Sabit, Saima) Admir
Delić (Ševal, Safija) Adem
Demirović (Ibrahim, Mirzeta) Enes
Drinjak (Suljo, Senija) Sead
Džafić (Midhat, Nihada) Mirnes
Džafić (Rifet, Mujesira) Mirnes
Hafizović (Muhamed, Sabra) Reif
Hindija (Ekrem, Fehima) Nihad
Huseinovski (Abid, Rabija) Mahir
Huseljić (Muzafer, Muniba) Muris
Husić (Šemo, Zemila) Amel
Ikanović (Husejin, Fatima) Tarik
Karišik (Izet, Nizama) Mirsad
Kubat (Abdulah, Šeherzada) Muhamed
Lepić (Salih, Fethija) Sidik
Mahmutović (Mirsad, Sejada) Ahmed
Modrić (Husejn, Naza) Ahmed
Muslić (Šaćir, Šemsa) Muharem
Omerhodžić (Sadik, Jasmina) Zijad
Pehilj (Husejn, Fikreta) Mahir
Pepić (Ibrahim, Begija) Eldin
Prelić (Amir, Nisveta) Mehmed
Sijerčić (Muharem, Hajra) Fuad
Sofić (Ferid, Nihada) Ibrahim
Subašić (Fahrudin, Fahrija) Nedim
Telalović (Halim, Nusreta) Emin
Žutić (Behadem, Subhija) Mahir
Taletović (Šahbaz, Hava) Hamza

Maturantice Šeste generacije
(razrednica Subhija Hadžimejlić)

Adilović (Ibrahim, Hata) Džemila
Aličković (Ešref, Hašema) Melisa
Beganović (Šefik, Izeta) Hadžera
Begić (Husnija, Hikmeta) Lejla
Begović (Osman, Mina) Elmedina
Brkić (Meho, Fatima) Alma
Brkić (Hidajet, Nusreta) Mersiha
Čeliković (Sulejman, Muvedeta) Mubina
Čurtić (Mirza, Muhiba) Selma
Fetić (Mulo, Šeća) Emina
Hadžić (Muradif, Sema) Amela
Hamzić (Beriz, Senada) Sevlija
Hasanović (Bilal, Mejra) Amra
Hodžić (Avdo, Šaćira) Eldina
Kaldžija (Ahmed, Jasminka) Aida
Keleštura (Hidajet, Sabiha) Emina
Lepić (Mustafa, Nura) Mahira
Lepir (Ćamil, Mensura) Ismeta
Lutvić (Memiš, Behija) Mubera
Mušić (Husein, Fatima) Amra
Nefić (Kasim, Bedrija) Alma
Odobašić (Redžo, Mevla) Nisveta
Ribica (Ramiz, Vasvija) Fata
Riđić (Mustafa, Tenzila) Mersiha
Softić (Adžul, Hajra) Naida
Vehab (Husein, Emina) Nermina
Zubčević (Jasmin, Senada) Ajla

Najvećem broju đaka iz ove generacije maturanata, kojoj su se pridružili i neki njeni đaci koji su započeli školovanje u Medresi ali ga nisu dovršili, postala je 81. vakif na novoj Vakifskoj ploči, odnosno 547. od osnivanja Medrese do danas.

Molimo Allaha dž.š. da ukabuli njihov doprinos razvoju Medrese.

Promocija novih vakifa očekuje se kada to uvjeti dozvole.

RTV Visoko/Medresa “Osman ef. Redžović”