Utorak, 16 Jula, 2024

JU „CENTAR ZA KULTURU, SPORT I INFORMISANJE“ VISOKO- JAVNI OGLAS ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA DIREKTOR/ICA

JU „CENTAR ZA KULTURU, SPORT I INFORMISANJE“ VISOKO

Broj: 24/20

Visoko, 15.01.2020. godine

Na osnovu članova 27. i 32. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), i člana 20a, stav (2). Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-Dobojskom kantonu („Službene novine Ze-Do kantona“, broj: 8/19 od 11.06.2019. godine), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove „Centar za kulturu, sport i informisanje“ Visoko broj: 533/19 od 26.11.2019., te Odluci o raspisivanju konkursa za prijem u radni odnos broj: 10/2020 od 09.01.2020.godine, Upravni odbor JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Visoko raspisuje:

                     JAVNI OGLAS

             za popunu upražnjenog radnog mjesta – Direktor/ica

     JU „CENTAR ZA KULTURU, SPORT I INFORMISANJE“ VISOKO

I

Upravni odbor Javne ustanove „Centar za kulturu, sport i informisanje“ Visoko, Alije Izetbegovića br.27., 71300 Visoko, raspisuje Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta – Direktora/ice na period od 4 (četiri) godine.

II

RADNO MJESTO – Direktor/ica – 1 izvršilac

 Opis poslova: Organizuje i rukovodi radom Ustanove; Zastupa i predstavlja Ustanovu prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada Ustanove; Predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Ustanova osnovana, unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja; Izvršava odluke Upravnog odbora; Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa; Podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju i vrši druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima Ustanove; Kreira politiku Ustanove; Zaključuje ugovore o radu sa radnicima; Donosi odluke o radnom vremenu; Brine da se u Ustanovi obavlja registrovana i odobrena djelatnost; Predlaže opće akte Ustanove, te donosi one koji su u njegovoj nadležnosti prema Pravilima; Pokreće disciplinski postupak i izriče disciplinske mjere radnicima; Vodi poslovnu politiku Ustanove u skladu sa odlukama Upravnog odbora i zakonskim propisima; Obavlja kontakte sa bankama, organima uprave i dr; Zaključuje ugovore sa kupcima i dobavljačima; Obavlja i druge poslove u skladu sa Pravilima Ustanove, te pozitivnim zakonskim propisima vezano za registrovanu i odobrenu djelatnost Ustanove.

  Opći uslovi:

 1. da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji/a od 18, a mlađi/a od 65 godina života,
 3. da nije otpušten/a iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 /tri/ godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u ex Jugoslaviji (čl.IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine),
 5. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu čl. 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH (“Službene novine FBiH”, broj:12/03, 34/03 i 65/13),
 6. da nema privatni i finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje,
 7. da nije osuđivan/a za krivično djelo i za prekršaj nespojiv sa dužnošću u instituciji u koju se kandiduje pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 8. da mu/joj nije izrečena zaštitna mjera obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri.

Napomena: Izabrani kandidat/kinja je u obavezi da u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom/njenom izboru kao najboljeg kandidata/kinje, dostavi ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju.

Posebni uslovi:

 1. VSS/ VII stepen stručne spreme pravnog ili ekonomskog smjera, prvog, drugog ili trećeg ciklusa studija, odnosno najmanje 240 ECTS bodova po Bolonjskom sistemu studiranja,
 2. 5 (pet) godina radnog iskustva u struci sa diplomom VSS,
 3. Aktivno znanje jednog stranog jezika,
 4. Poznavanje rada na računaru,
 5. Posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije;
 6. Prijedlog programa rada Javne ustanove „Centar za kulturu, sport i informisanje“ Visoko za period od 4 (četiri) godine;
 7. Posjedovanje smisla za organizaciju, komunikaciju i vođenje, te organizaciju rada u cilju osiguranja uspješnog rukovođenja.

Literatura koja će se koristiti za pismeni i usmeni stručni ispit je:

 1. Zakon o ustanovama (“Službene novine RBiH”, broj:6/92, 8/93 i 13/94);
 2. Zakon o radu (“Službene novine FBiH”, broj 26/16, 89/18);
 3. Zakon o sportu u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 27/08, 102/09, 08/16);
 4. Kodeks o komercijalnim komunikacijama (Regulatorna agencija za komunikacije);

Pripadajuća osnovna neto plaća iznosi dvije prosječne plate u Zeničko-dobojskom kantonu.

III

POTREBNI DOKUMENTI:

 Uz svojeručno potpisanu prijavu kandidata/kinje potrebno je dostaviti CV, odnosno biografiju, kontakt telefon ili e-mail.

Uz prijavu na javni oglas kandidati su obavezni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 3 mjeseca kojima se dokazuje ispunjavanje traženih općih i posebnih uslova i to:

 1. Uvjerenje o državljanstvu,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Diplomu sa dodacima, odnosno dokaz o završenoj stručnoj spremi
 4. Potvrdu o radnom iskustvu u struci nakon sticanja zvanja (potvrdu ili uvjerenje poslodavca kod kojih je kandidat radio ili trenutno radi ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO) ili ugovor o radu. Uz uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji nadležne institucije obavezno je dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga), tako da se može vidjeti sa kojom stručnom spremom je kandidat radio. Ukoliko se kao dokaz o iskustvu dostavlja potvrda poslodavca ista je obavezna da sadrži sljedeće podatke: – naziv i sjedište poslodavca, broj, datum i mjesto izdavanja potvrde, podatke o nazivu radnog mjesta, odnosno vrsti poslova koje je kandidat obavljao, obavezno naznačenu školsku spremu sa kojom je obavljao navedene poslove, period obavljanja poslova, potpis ovlaštenog lica i pečat. Kao dokaz o radnom iskustvu neće se uzimati u razmatranje radna knjižica, pismo preporuke i ugovor o djelu.
 5. Ovjerena kopija važeće vozačke dozvole “B” kategorije;
 6. Original ili ovjerena kopija certifikata ili potvrde škole za strane jezike ili agencije kojima se dokazuje aktivno znanje jednog stranog jezika.
 7. Original ili ovjerena kopija certifikata ili potvrde škole za računare ili agencije kojima se dokazuje poznavanje rada na računaru.
 8. Prijedlog programa rada Javne ustanove „Centar za kulturu, sport i informisanje“ Visoko za period od 4 (četiri) godine.
 9. Pismo preporuke poslodavca ili relevantne kontakt osobe sa kojim je kandidat/kinja surađivao/la u toku sticanja radnog iskustva kojim se dokazuje smisao za organizaciju, komunikaciju i vođenje, te organizaciju rada u cilju osiguranja uspješnog rukovođenja.
 10. Izjave od tačke 3. do tačke 8. općih uslova Javnog oglasa.
 11. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a, obavezan/a je isto dostaviti prije stupanja na dužnost,
 12. Uvjerenje o nekažnjavanju, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a, obavezan/a je isto dostaviti prije stupanja na dužnost,
 13. Uvjerenje o radnoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a obavezan/a je isto dostaviti prije stupanja na dužnost.

 IV

NAPOMENE:

 Kriteriji na osnovu kojih će Komisija napraviti ispitna pitanja i po kojima će vršiti bodovanje kandidata su: fleksibilnost/prihvatanje drugačijeg mišljenja, motivisanost/entuzijazam, predznanje o poslu, relevantno radno iskustvo, analitičke sposobnosti, sposobnost iznalaženja rješenja, vještina komunikacija i potencijal za razvoj.

Kandidati/kinje koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali sve opće i posebne uslove iz javnog oglasa, o polaganju pismenog i usmenog stručnog ispita, će biti blagovremeno obaviješteni.

Za navedeno radno mjesto nije predviđen probni rad. O rezultatima javnog oglasa kandidati koji ne budu izabrani će biti blagovremeno obaviješteni. Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na web stranici Ustanove i web stranici Osnivača, te dostavljen JU “Služba za zapošljavanje” ZDK.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata/kinja koji ne ispunjavaju uslove ovog javnog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Sva dodatna objašnjenja možete tražiti na broj telefona 032/737-694.

Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je 15 (petnaest) dana počev od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom kandidati/kinje mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

JU „CENTAR ZA KULTURU, SPORT I INFORMISANJE“ VISOKO

Kulturni Centar Altindag-Visoko

Prijeko b.b., 71300 Visoko

 sa naznakom:

 „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

Predsjednica Upravnog odbora

Jasmina Lemeš

povezani članci

Najnovije