JP “ŠPD ZDK”: SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

365

Kako bi preventivno djelovalo na svijest građana o ulasku u kritični period nastanka šumskih požara, kada se požari lako izazivaju i brzo šire, te izazivaju velike materijalne štete na šumskom fondu, JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, obraća se građanima sa molbom – upozorenjem.

Mole se građani koji se kreću i nalaze u šumama i na šumskom zemljištu, da ne pale otvorenu vatru na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume, gdje prijeti najveća opasnost od nastanka šumskih požara.

Ova molba – upozorenje, posebno se odnosi na poljoprivrednike, s obzirom da je nekontrolisano spaljivanje korova i ostavljanje neugašene vatre bez nadzora pri uređenju poljoprivrednih imanja čest uzrok požara. Napominjemo da se spaljivanje korova i drugog gorivog materijala vrši na odgovoran način, samo u periodu povoljnih vremenskih uslova i na površinama koje se mogu kontrolisati.

Pri spaljivanju korova i drugog zapaljivog materijala, potrebno je ugasiti ostatke nesagorenih materija kako bi se spriječilo njihovo raznošenje vjetrom i pojava nekontrolisanog gorenja.

Apelujemo i na izletnike da vode računa o mjestima na kojima pale vatru, kako se nebi našli u situaciji da izazovu požar i time ugroze šumu, objekte i stanovništvo. 

Također, upozoravamo građane da su zaposlenici nadležnih institucija, u skladu sa zakonskim propisima, u obavezi da podnesu prijave protiv svih lica za koje se utvrdi da su odgovorna za izazivanje i nastanak šumskih požara te time ugrozili živote i zdravlje ljudi ili pričinili materijalnu štetu.

Krivičnim Zakonom Federacije Bosne i Hercegovine, za izazaivanje šumskog požara zbog kojeg nastupi šteta velikih razmjera, ili istovremeno izazivanje više šumskih požara, propisana je kazna zatvora od jedne do osam godina.

Značajno je napomenuti i da je za gašenje požara jako važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti nadležne institucije, profesionalnu vatrogasnu stanicu, policijsku stanicu, službu civilne zaštite ili Javno preduzeće“Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona“d.o.o. Zavidovići.

Zaštita od požara, mora biti briga čitavog društva i uz odgovorno ponašanje građana, može se spriječiti nastajanje istih.

Najvrjednije prirodno bogatstvo naše zemlje su šume, i kao takve, zaslužuju da budemo odgovorni i da ih čuvamo za generacije koje dolaze.

Zavidovići, 14.03.2022. godine                                JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići