Javni poziv za dodjelu u zakup poslovnih prostora Grada Visoko

261

Na osnovu člana 9. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostora Grada Visoko (“Službeni glasnik Grada Visoko”, broj 04/22) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu u zakup poslovnih prostora  Grada Visoko br.01/1-02-922/23, Komisija za dodjelu u zakup poslovnih prostora Grada Visoko, raspisuje:

                                                     JAVNI POZIV

                  ZA  DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA GRADA VISOKO

Raspisuje se Javni poziv za dodjelu u zakup poslovnih prostora Grada Visoko

I – PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva  su sljedeći poslovni prostori:

R. Br.ADRESAk.č. u KO Visokorok za podnošenje prijavenamjenapovršine prostora u m2period na koji se daje u zakupzonapočetni iznos mjesečne zakupnine po 1 m2 /bez PDV)kriteriji i mjerila izborastanje upotrebljivosti
1.ulica Alije Izetbegovića br. 53305/1prema javnom pozivuSpecijalizirana trgovina odjećom ili obućom50m25 god.I6 KM/m2dodjela putem javnog poziva prema Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora Grada Visoko član13. kriterij najveći ponuđeni iznos (Sl.glasnik Grada Visoko 04/22)funkcionalan
2.ulica Čaršijska br. 143425/2prema javnom pozivuTradicionalni obrt70 m2  5 god.I3 KM/m2dodjela putem javnog poziva prema Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora Grada Visoko član13. kriterij najveći ponuđeni iznos (Sl.glasnik Grada Visoko 04/22)funkcionalan
3.ulica Kralja Tvrtka br. 38976/2prema javnom pozivuSpecijalizirana trgovina odjećom ili obućom39 m25 god.II5 KM/m2dodjela putem javnog poziva prema Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora Grada Visoko član13. kriterij najveći ponuđeni iznos (Sl.glasnik Grada Visoko 04/22)funkcionalan
4.Ulica Mule Hodžića bb3410prema javnom pozivuKancelarijska djelatnost50 m25 god.II5 KM/m2dodjela putem javnog poziva prema Odluci o dodjeli u zakup poslovnih prostora Grada Visoko član13. kriterij najveći ponuđeni iznos (Sl.glasnik Grada Visoko 04/22)potrebno adaptirati
 
 
 
 

II POČETNA CIJENA ZAKUPNINE

Visina zakupnine se određuje prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi. Početna cijena za svaki pojedinačan prostor zakupnine je data u tačci I (tabela).

III – PERIOD NA KOJI SE POSLOVNI PROSTOR IZDAJ

Ugovor o zakupu poslovnih prostora zaključuje se na period od 5 godina, s mogućnošću produženja istog uz pridržavanje ugovornih obaveza.

IV – OCJENA PONUDE

Najpovoljnijom ponudom se smatra ponuda koja ispunjava  formalno-pravne uslove, odnosno ponuda u prilogu koje je dostavljena sva dokumentacija  tražena javnim pozivom i koja sadrži najveći ponuđeni iznos zakupnine po 1m2.

Ponuđena cijena ne uključuje PDV.

U slučaju da dva ponuđača ponude isti iznos zakupnine, prednost ima  onaj ponuđač koji je ranije dostavio ponudu.

U slučaju da ponuđač koji je ocijenjen kao najpovoljniji odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja i ocjene ponuda, poslovni prostor se dodjeljuje sljedećem ponuđaču sa rang liste, a pod uslovima najpovoljnije ponude.

V – USLOVI KOJI SE ODNOSE NA STATUS PONUĐAČA

Pravo učešća na konkursu imaju sva fizička lica (koja su podnijela zahtjev za registraciju obrta kod nadležne gradske službe ), obrtnici i pravna lica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ponuda treba da sadrži:

  1. Popunjen obrazac Prijave na javni poziv (Prilog 1.) koja sadrži: 

– Ime, prezime, tačnu adresu, kontakt telefon i potpis (za fizičko lice), odnosno puni naziv firme, sjedište ID i PDV broj, podatke o odgovornom licu (ime, prezime, tačna adresa i kontakt telefon), potpis odgovornog lica i pečat ponuđača (za pravno lice);

– preciznu oznaku poslovnog prostora na koji se odnosi ponuda;

– naznaku djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru;

– iznos ponuđene zakupnine koju nudi u KM po m2 (iskazano brojkama i slovima i bez PDV-a), koji ne može biti manji od najnižeg iznosa određenog javnim pozivom;

  • Potvrdu gradske službe nadležne za poslove finansija o izmirenim obavezama prema Gradu Visoko ne starija od 3 mjeseca;
  • Ovjerena kopija lične karte i potvrda nadležne Gradske službe da je fizičko lice pokrenulo postupak registracije djelatnosti (za fizička lica) ;
  • Ovjerena  kopija Rješenja nadležne Gradske službe o registrovanoj djelatnosti (za obrtnike);
  • Ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar (za pravna lica);
  • Ovjerena kopija Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj);
  • Ovjerena kopija Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (PDV broj, ako je u sistemu PDV-a).

VI – ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA NA OGLAS

Pismene prijave na javni poziv, sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog poziva, podnose se u zatvorenoj  koverti sa čitko naznačenim podacima podnosioca ponude. Prijave se mogu podnijeti do     03.08.2023. godine do 16,00 sati.

Napomena: Ponude moraju prispjeti na Protokol Grada Visoko do navedenog roka bez obzira na način slanja.

Pisane prijave se podnose Komisiji putem Centra za pružanje usluga građanima u Gradskoj upravi Visoko ili preporučeno poštom na adresu: Grad Visoko, ulica Alije Izetbegovića broj 12 A, sa naznakom Komisija za dodjelu u zakup poslovnih prostora Grada Visoko, PONUDA za poslovni prostor u ulici _________________ br. ___ Visoko – ne otvarati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – DODATNE INFORMACIJE

Otvaranje ponudaprispjelih na javni poziv održat će se dana 04.08.2023. godine u maloj sali gradske uprave Visoko sa početkom u 9,00 sati.

Ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Prostori koji se daju u zakup mogu se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.

Kontrolu korištenja poslovnih prostora vršit će Služba za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj.

Zakupac koji ostvaruje pravo na umanjenje zakupnine po osnovu Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostora (Sl. glasnik Grada Visoko br. 04/22), dužan je prije potpisivanja ugovora da dostavi dokaz o ispunjavanju uslova.

Ukoliko učesnik javnog poziva kome je dodijeljen poslovni prostor ne pristupi zaključenju ugovora u roku od 5 dana od dana dostavljanja poziva za zaključenje ugovora, smatrat će se da je odustao od ponude.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon: 032/732-591.

Komisija za dodjelu u zakup poslovnih prostora Grada Visoko