Ponedjeljak, 11 Decembra, 2023

Javni poziv za dodjelu površine u svrhu postavljanja privremenih objekata tipa kiosk

Na osnovu člana 20. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 9/18) i tačke III Programa Gradonačelnika o utvrđivanju lokacija i visini naknada za korištenje javnih površina radi postavljanja privremenih objekata tipa kiosk za prodaju štampe na području grada Visoko, broj: 01/1-02-787/23 od 22.05.2023.godine, Služba za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj Grada Visoko, raspisuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu javne površine u svrhu postavljanja privremenih objekata tipa kiosk za prodaju štampe

1. Raspisuje se javni poziv za dodjelu javne površine u svrhu postavljanja privremenih objekata tipa kiosk za prodaju štampe na lokacijama utvrđenim tačkom I Programa utvrđivanja lokacija i visine naknada za korištenje javnih površina radi postavljanja privremenih objekata tipa kiosk za prodaju štampe na području grada Visoko.

2. Predmet javnog poziva je dodjela javne površine za postavljanje kioska na slijedećim lokacijama:

– Ulica Alije Izetbegovića-jedna lokacija na parceli k.č.315/1 KO Visoko (prilog skica lokacije br.1),

– Ulica Čaršijska-jedna lokacija na parceli k.č.728/1 KO Visoko (prilog skica lokacija br. 2),

– Ulica Branilaca-dvije lokacije-jedna na parceli k.č.4307/1 KO Visoko, druga na parceli k.č.4308 KO Visoko

   (prilog skica lokacija br. 3 i 4).

3. Pravo sudjelovanja u javnom pozivu za dodjelu javne površine za postavljanje kioska imaju pravne i fizičke osobe registrovane za obavljanje te djelatnosti, pod slijedećim uslovima:

– Korisnik javne površine dužan je postaviti kiosk u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima utvrđenim u odobrenju nadležne službe (dodijeljena površine, način i vrijeme korištenja javne površine),

– Korisnik javne površine dužan je izmiriti obaveze koje proističu iz ranijeg zauzimanja javne površine.

4. Javne površine-lokacije iz tačke 2. ovog javnog poziva dodjeljuje se na period od tri godine, uz obavezu izabranog korisnika da svake godine podnese zahtjev za izdavanje odobrenja i plati propisanu godišnju naknadu.

Grad zadržava pravo da period od tri godine može biti i kraći.

5. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude:

– ponuda koja sadrži najvišu cijenu, s tim da je minimalna ponuda za sve lokacije 20,00 KM po m2 mjesečno,

– prvenstvo ima raniji korisnik javne površine koji je uredno podmirivao obaveze, ako prihvati najvišu ponuđenu cijenu.

6. Ponuda mora sadržavati:

– podatke o ponuđaču,

– lokaciju za koju se ponuđač natječe,

– cijenu koju ponuđač nudi,

– dokaz da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti,

– dokaz o izmirenim porezima i doprinosima koji proističu iz vršenja djelatnosti (uvjerenje nadležne Porezne uprave),

– dokaz o plaćenim naknadama za postavljanje kioska iz prethodne godine.

7. Najpovoljnijim učesnicima javnog poziva bit će dodijeljena javna površina na korištenje Rješenjem nadležne službe, s tim da u roku od tri dana od dostavljanja obavijesti o izboru podnesu nadležnoj gradskoj službi zahtjev za izdavanje odobrenja, te uplate cjelokupan iznos naknade za 2023. godinu. U protivnom predmetna lokacija dodijelit će se slijedećem najpovoljnijem ponuđaču pod istim uslovima.

8. Ponude se podnose u zatvorenoj koverti na adresu:

GRAD VISOKO-Komisija za provedbu javnog poziva radi dodjele javne površine za postavljanje kioska, sa naznakom „NE OTVARAJ-PONUDA ZA KIOSKE“. Ulica Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko.

9. Učesnici javnog poziva koji se prijavljuju za više lokacija, dužni su dostaviti za svaku lokaciju posebnu ponudu u zatvorenoj koverti.

10. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave javnog poziva na web stranici Grada Visoko.

11. Otvaranje ponuda uzvršit će ovlaštena Komisija u maloj sali Grada Visoko, a o datumu otvaranja ponuda učesnici će biti obaviješteni.

12. O rezultatima javnog poziva učesnici će biti obaviješteni pisanim putem.

povezani članci

spot_img
spot_img

POPULARNO