IZGRADNJA JAVNE RASVJETE UZ REGIONALNU CESTU R-443 VISOKO – KISELJAK DIONICA REGIONALNE CESTE BUCI – GRAJANI

268

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Grada Visoko započela je realizaciju projeketa Izgradnja javne rasvjete uz regionalnu cestu R-443 Visoko – Kiseljak, dionica ceste Buci – Grajani.

Postupkom javne nabavke kao najpovoljniji ponuđač odabrana je firma „ELVIK“ d.o.o. Srebrenik, dok stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „BauArt“ d.o.o. Visoko.

U toku radova planira se ugraditi 40 betonskih stubova, 48 rasvjetnih tijela i 2300 m napojnog kabla.

Sredstva za realizaciju navedenog projekta su obezbijeđena iz Budžeta Grada Visoko za 2019. godinu, a ukupna vrijednost radova iznosi 99.963,13KM sa PDV-om.

Rok izvođenja radova je 40 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao.

Press Grada Visoko