Grad Visoko: Obavijest za demobilisane borce, korisnike kantonalne egzistencijalne naknade

1883

Obavještavaju se demobilisani borci, korisnici prava na kantonalnu novčanu egzistencijalnu naknadu, mlađi od 57 godina života, da su obavezni u periodu od 01.12. do 31.12. tekuće budžetske godine, Službi za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu Grada Visoko, dostaviti ažuriranu dokumentaciju iz člana 8. stav 1. Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi za demobilizirane branioce (,,Službene novine ZDK, broj: 06/20), a sve u svrhu nastavka isplate egzistencijalne naknade u narednoj budžetskoj godini.

Tražena dokumentacija:

  1. Uvjerenje MUP-a o kretanju (kao dokaz o prebivalištu) – Služba će pribaviti
  2. Uvjerenje nadležne Službe za zapošljavanje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica – Služba za pribaviti,
  3. Uvjerenje o prihodima zaposlenih, odnosno dokaz o nezaposlenosti punoljetnih članova
    domaćinstva,
  4. Uvjerenje o bračnom stanju (za borce koji na kućnu listu nisu stavili bračnog druga),
  5. Izjava o članovima porodičnog domaćinstva-kućna lista (za borce kod kojih je došlo do
    promjene broja članova domaćinstva),
  6. Fotokopija lične karte (dostavljaju samo borci kojima je ista prestala važiti, a pribavili su novu).

Traženu dokumentaciju je potrebno dostaviti u naprijed navedenom roku, na “Šalter br. 1” u
Šalter sali Gradske uprave Visoko.