GRAD VISOKO NASTAVLJA SA FINANSIRANJEM PROJEKATA U NADLEŽNOSTI PREZADUŽENOG BUDŽETA ZDK

178

Gradsko vijeće Visoko na današnjoj sjednici, sa 16 glasova ZA i 9 UZDRŽANIH (članovi stranki SDA, SDP i Naše stranke) usvojilo je Prijedlog odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti iz 2018. godine JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko, kojim se dio dobiti u iznosu od 300. 000 KM usmjerava za subvencioniranje konverzije sistema grijanja u osnovnim i srednjim visočkim školama gdje za to postoje tehnički uslovi, te Zaključak kojim se od Vlade ZDK traži da podrže i sufinansiraju isti projekat.

Grad Visoko i dalje nastavlja sa finansiranjem projekata koji su u nadležnosti ZDK, a svjedoci smo da je u prethodnim godinama često dolazilo do različitih problema koji su uzrokovali prekide nastave. Neki od najvećih problema su kvarovi na sistemima grijanja, nedostatak ogrjeva, nezavršeni postupci javne nabavke ogrjeva i slični tome, koji bi bili riješeni konverzijom sistema grijanja na plin.

Press Grada Visoko