Danas 11. sjednica Gradskog vijeća Visoko

65

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11,02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20) , a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještavamo javnost da će se 11.sjednica Gradskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

30.09.2020. godine (srijeda) u velikoj sali Kulturnog centra Altindag, sa početkom u 16.00 sati.

sa sljedećim:

D N E V N I M   R E D O M

1. Izvod iz zapisnika sa 10. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko,

2. Prijedlog Odluke o  izmjenama i dopunama Budžeta Grada Visoko za 2020. Godinu

– Zaključak o subvencioniranju novih priključaka na gasnu mrežu za korisnike koji gas troše preko PPM G4 mjerača (Q<50 kw)

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice

3. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti

– Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupnje za k.č. 3732 K.O. Visoko

– Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupnje za k.č.110 i 111 K.O. Grajani

– Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupnje za k.č. 845 i 846 K.O. Buci

IZVJESTILAC: Hamida Čatić, šef odsjeka za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti

IZVJESTILAC: Hamida Čatić, šef odsjeka za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

5. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Visoko

– Prijedlog Rješenja o imenovanju Člana Upravnog odbora JU“Dom zdravlja“ Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća

6. Informacije o aktivnostima za ostvarivanje prava pomoći u cilju poboljšanja stambenog i socijalno-ekonomskog položaja branilaca i članova njihovih porodica na području  Grada Visoko za 2019. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica Gradonačelnice

7. Informacija o stanju sporta i sportskih objekata na području Grada Visoko za 2019. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice

8. Vijećnička pitanja i inicijative.