Nedjelja, 10 Decembra, 2023

31. redovna sjednica GV Visoko u četvrtak 28. septembra 2023. godine

Danas je u Maloj sali Gradske uprave Visoko održana sjednica Kolegija Gradskog vijeća na kojoj je utvrđen dnevni red i termin naredne redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko  („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/23), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 31. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko

saziv 2020 – 2024 godina održati:

28.09.2023. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

                                                              D N E V N I    R ED
  1. Izvod iz zapisnika sa 30. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko
  1. Nacrt  odluke o usvajanju Plana upravljanja otpadom na području GradaVisoko za period

           2022- 2027. godine

IZVJESTILAC:  Alma Bašić. pomoćnica Gradonačelnika

  1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju Javne ustanove Gradska   

            biblioteka Visoko i preuzimanju prava osnivača

IZVJESTILAC: Amra Omerbegović, p.o.  pomoćnica Gradonačelnika

  1. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na  Odluku o  izmjenama i  dopunama  Pravilnika

            o unutrašnjoj organizaciji  službi Grada Visoko

IZVJESTILAC: Gradonačelnik Mirza Ganić

  1.  Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:   

             5.1. Prijedlog  odluke o prestanku statusa javnog dobra   i   zamjeni  nekretnina

             5.2. Prijedlog  odluke o prestanku statusa javnog dobra   i   zamjeni nekretnina

             5.3. Prijedlog odluke  o prihvatanju prenosa prava vlaništva i davanja saglasnosti za  

                    izgradnju  kružne raskrsnice

            5.4.Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č. 772/1 KO Tušnjići

            5.5.Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č.982 i k.č. 983 KO

                  Tušnjići

             5.6.Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č. 3727  i k.č. 3728 KO

                  Visoko

            IZVJESTILAC:Fadil Mostić,pomoćnik Gradonačelnika

  1. Izvještaj o  izvršenju Budžeta Grada Visoko za  period  01.01.2023.-  30.06.2023.godine

IZVJESTILAC:  Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

  1.  Informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite i ostvarivanju prava

             pripadnika boračke populacije Grada Visoko

IZVJESTILAC: Amra Omerbegović, p.o.  pomoćnica Gradonačelnika

  1.  Informacija o stanju sporta i sportskih objekata na području   Grada  Visoko za

            2022.godinu

            IZVJESTILAC: Amra Omerbegović, p.o.  pomoćnica Gradonačelnika

  1. Vijećnička pitanja i inicijative

povezani članci

spot_img
spot_img

POPULARNO